Narzuty na wynagrodzenia

Narzuty na wynagrodzenia
    Narzuty na wynagrodzenia stanowią wszystkie obowiązkowe obciążenia, które zostały narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudniania pracowników. Obok wynagrodzeń, pracodawca uiszcza dodatkowo:
- składki z tytułu ubezpieczenie społecznego,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

    Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych składka na ubezpieczenie społeczne obejmuje:
        - składkę na ubezpieczenie emerytalne,
        - składkę na ubezpieczenie rentowe,
        - składkę na ubezpieczenie chorobowe,
        - składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

      Składka na ubezpieczenie emerytalne zapewnia pracownikowi emeryturę z ZUS i z wybranego przez pracownika funduszu emerytalnego, do którego trafia część płaconych przez niego składek. Ubezpieczenie rentowe natomiast zapewnia ochronę pracownikowi, a także jego rodzinie, w razie takich zdarzeń losowych, jak: choroba, kalectwo i śmierć. Jest ono realizowane w postaci wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy, renty pogrzebowej lub zasiłku pogrzebowego.

    Ubezpieczenie chorobowe pozwala uzyskać pracownikowi:
- zasiłek chorobowy - jeśli pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby,
- świadczenie rehabilitacyjne - jeśli po skorzystaniu z zasiłku nadal pracownik będzie niezdolny do pracy z powody choroby, lecz dalsze leczenie bądź rehabilitacja rokują odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy,
- zasiłek macierzyński - jeśli pracownik urodzi dziecko lub przyjmie dziecko do 1 roku na wychowanie.

    Ubezpieczenie wypadkowe zapewnia pracownikowi wypłatę świadczeń (zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego), jeśli ulegnie on wypadkowi przy pracy lub zapadnie na chorobę zawodową.

    Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągnięty przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy łączącego ich z pracodawcą. Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkie płace pieniężne brutto, czyli wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody i premie. Ze zsumowanych wynagrodzeń pracodawca potrąca pracownikowi część wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Drugą cześć składek społecznych płaci pracodawca.

    Stąd składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne finansowane są po połowie przez:

- pracownika (ta część składki stanowi potrącenie z listy płac).,
- pracodawcę (obciążając koszty działalności).

    Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje sam pracownik, natomiast składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje pracodawca. Wysokość oraz zasady finansowania poszczególnych składek przedstawia tabela.


Tabela. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne z roku 2008
Tytuł ubezpieczenia

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

Wypadkowe

Stawka w %

19,52

13

2,45

0, 40-1,62

Sposób finansowania

pracownik

(%)

9,76

6,5

2,45

-

pracodawca (%)

9,76

6,5

-

0, 40-1,62

   
     Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana, a jej wysokość uzależniona jest od liczby osób ubezpieczonych „wypadkowo" oraz od rodzaju prowadzonej działalności. Wysokość stopy procentowej składki płatnicy ustalają samodzielnie na każdy rok składkowy. Kolejną składką, którą pobiera się pracownikowi z tytułu należnego wynagrodzenia jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8,75% tejże podstawy. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia nieodpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.


    Płatnicy,którymi w tym przypadku są pracodawcy, oprócz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zobowiązani są również do naliczania i odprowadzenia składek na fundusze pozaubezpieczeniowe - Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odpisy na fundusz pracy w wysokości 2,45% i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,10% naliczane są od tej samej podstawy co składki ubezpieczeń społecznych.

    Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego. Wyjątkiem od obowiązku opłacania składek na te fundusze są osoby, które podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu na zasadzie dobrowolności.

    Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje w przypadku przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 pracowników konieczność utworzenia funduszu świadczeń socjalnych. W ustawie pojawiły się jednak dwa odstępstwa od tej zasady, które dają możliwość kształtowania wysokości odpisów bądź też zlikwidowania funduszu na mocy zapisów dokonanych w układzie zbiorowym pracy. Podstawowym celem tworzenia funduszu świadczeń socjalnych jest finansowanie lub dofinansowanie zakładowej działalności socjalnej oraz tej organizowanej na rzecz osób uprawnionych. Za działalność socjalną uważa się świadczone przez pracodawców usługi na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, a także udzielanie pomocy materialnej, w tym również zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Ze świadczeń mogą skorzystać pracownicy, ich rodziny oraz emeryci i renciści, którzy pracowali w danym zakładzie.

    Podstawowym źródłem finansowania funduszu są coroczne koszty działalności pracodawcy. Odpis podstawowy ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i kwoty odpowiadającej 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedni. Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych wyniósł w 2005 roku 733,25 zł na jednego zatrudnionego, tj. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które wynosiło 1955,32 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych wpływa na zwiększenie tego funduszu w danej jednostce gospodarczej. Ewidencja odpisu na fundusz uzależniona jest od przyjętych w jednostce zasad rozliczania kosztów. Z uwagi na fakt, że jednoroczny odpis dotyczy całego roku, podlega on rozliczeniu w czasie. Jak wspomniano odpisowi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych towarzyszy przelew środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

    Dodatkowo niektórzy pracodawcy są obciążeni jeszcze składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W tej grupie znajdują się pracodawcy, którzy zatrudniaj co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni z wpłat na fundusz są pracodawcy prowadzący zakłady pracy, które są w likwidacji albo których upadłość ogłoszon.

    Do wpłat na PFRON zobowiązane są także zakłady pracy chronionej w wysokości stanowiącej 10% środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych, określonych w ustawie. Obowiązek wpłat na PFRON nie dotyczy placówek dyplomatycznych, przedstawicielstw i misji dyplomatycznych.


wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Lubelskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Lubelskie

  Newsletter