Plan finansowy i źródła finansowania

Plan finansowy i źródła finansowania
    Przedsiębiorstwo powinno dysponować danymi na temat najważniejszych wskaźników określających finansową sytuację firmy. Chodzi tu przede wszystkim o wysokość generowanego zysku/straty, przepływ gotówki i wysokość kapitału, jaki będzie nam potrzebny w procesie realizacji biznes planu.

    Biznes plan powinien zawierać odpowiedni plan finansowy firmy (schemat 22). Dobre wrażenie robi na inwestorach przedstawienie kilku starannie przemyślanych wyliczeń i wskaźników. Wszystkie podane liczby muszą opierać się na racjonalnych założeniach (w planie należy podać tylko główne wytyczne). Należy mieć na uwadze sporządzenie planu finansowego na pierwsze 2 lata (w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym).


    Nasz biznes plan  powinien dawać odpowiedź na następujące pytania:
- ile pieniędzy firma potrzebuje i w jakim okresie czasu?

- jakich zysków można się spodziewać po wprowadzeniu firmy na rynek?

- na jakich założeniach oparte są prognozowane wyniki?


    Informacje te pozwolą inwestorom zorientować się, na ile przedstawione przez nas dane są realistyczne i czy można traktować nasz projekt jako dobrą inwestycję na przyszłość.


Podstawowe zasady rachunkowe
.
    Główne elementu planu finansowego zawarte w biznes planie, ilustrujące prognozy finansowe i obecną kondycję przedsiębiorstwa przedstawia poniższy schemat:    Zestawienia rachunkowe składają się z trzech części - rachunku zysków i strat (rachunku wyników), bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.

    Rachunek zysków i strat pokazuje wyniki finansowe na przestrzeni pewnego okresu czasu, zwykle jednego roku. Jest to lista wszystkich wydatków i przychodów firmy, która spełnia dwa zadania. Po pierwsze pokazuje wynik (zysk lub stratę) działalności firmy w danym okresie czasu. Pokazuje również, jakie elementy składają się na wyniki firmy i w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Możemy na przykład zobaczyć, jaki procent całości kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników lub jaką część całych przychodów stanowią koszty materiałowe.

    Bilans
obrazuje sytuację finansową firmy w danym momencie, zwykle jest to koniec roku obrotowego (niemal zawsze równoznaczny końcowi roku kalendarzowego). Bilans prezentuje stan aktywów i pasywów firmy przypadający na dzień jego sporządzenia. Przez aktywa rozumie się wszystkie składniki majątku firmy, a przez pasywa źródła ich finansowania. Tym samym oznacza to, że suma aktywów i suma pasywów muszą być sobie równe, a bilans prezentuje źródła kapitału, jakim firma dysponuje oraz sposób, w jaki kapitał ten jest inwestowany.


    Jednak najważniejszym wyliczeniem przy planowaniu i wprowadzaniu firmy na rynek jest rachunek przepływów pieniężnych. Jest to informacja dla założycieli i inwestorów na temat ilości środków płynnych, jakie zostały wydane lub wytworzone przez firmę w danym okresie. Przepływy pieniężne są rzeczywistym wskaźnikiem dochodowości firmy. Wskaźnik ten może być obliczony bezpośrednio na podstawie przychodów i wydatków firmy lub też można go uzyskać pośrednio z bilansu i rachunku wyników. Przepływy pieniężne pokazują czy działalność firmy pochłania czy też wytwarza gotówkę. W trakcie działalności przedsiębiorstwa są okresy, gdy przepływ gotówki jest ujemny, zwłaszcza we wstępnej fazie rozwoju firmy. Suma tych ujemnych przepływów to wymagane finansowanie przedsiębiorstwa.

    Jeżeli osoba zakładająca firmę nie ma doświadczenia w planowaniu finansowym, zdecydowanie zalecanym krokiem jest zasięgnięcie rady ekspertów (np. doradców podatkowych czy księgowych). Warto pamiętać, że większość firm upada ze względu na brak sprawnego planowania finansowego.wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Podlaskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Podlaskie

  Newsletter