Cała prawda o giełdzie

Cała prawda o giełdzie
     Giełda papierów wartościowych jest jednym z podstawowym instrumentem ekonomicznym i finansowym rynku kapitałowego. Jest miejscem inwestowania poprzez kupno i sprzedaż papierów wartościowych spółek dopuszczonych do obrotu. Pierwszą giełdą papierów wartościowych na terenie Polski była otwarta w Warszawie 12.05.1817 roku Giełda Kupiecka. Początkowo przedmiotem obrotu na godzinnych sesjach były głównie obligacje i weksle. Stopniowy rozwój doprowadził do handlu akcjami na większą skalę już w drugiej połowie XIX wieku. I wojna światowa przerwała działanie giełdy. Ponownie do życia powołało ją rozporządzenie Prezydenta niepodległej już Rzeczpospolitej o organizacji giełd.

     Do chwili wybuchu II wojny światowej na giełdach we Lwowie, Wilnie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie i na skupiającej 90% obrotów warszawskiej handlowano obligacjami, akcjami i papierami zastawnymi. Przyjęty model gospodarki centralnie planowanej w Polsce powojennej wykluczył działanie giełdy. Po zmianie systemu ustrojowego, 22.03.1991r. Sejm uchwalił ustawę - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, stanowiącą podstawę powołania trzeciej giełdy w historii naszej ojczyzny - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynikiem tej ustawy było podpisanie 12.04.1991 roku aktu założycielskiego giełdy, a już 16.04.1991 roku pierwsza jej sesja. Wzięło w niej udział 7 domów maklerskich i 5 spółek. Na dzień dzisiejszy na giełdzie notowanych jest 367 spółek, w tym 25 zagranicznych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną, a jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który jest właścicielem blisko 99% kapitału zakładowego spółki.


     Funkcją giełdy papierów wartościowych nie jest wyłącznie udostępnienie miejsca i regulacja obrotu papierami wartościowymi notowanych spółek. Zapewnia ponadto obsługę techniczną rozliczeń między podmiotami dokonującymi transakcji, wypłatę należnej dywidendy, naliczanie odsetek i wiele innych pomocniczych i towarzyszących obrotowi papierami wartościowymi.

     Papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot obrotu na giełdzie są w szczególności:
  - Akcje,
  - Obligacje,
  - Certyfikaty inwestycyjne,
  - Prawa do akcji,
  - Prawa poboru,
  - Kontrakty terminowe,
  - Jednostki indeksowe,
  - Opcje.

      Inwestycje w jeden z powyższych rodzajów papierów wartościowych na giełdzie odbywają się wyłącznie poprzez biura maklerskie i brokerskie - uprawnione do tego podmioty będące bezpośrednimi uczestnikami.

      Mechanizm obrotu giełdy kierowany jest zleceniami transakcji. Do ustalenia ceny przedmiotu transakcji porównywane są, według określonych zasad, zlecenia na kupno i sprzedaż papierów wartościowych danej spółki. Transakcje realizowane są w godzinach sesji giełdowych. W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie sesje odbywają się od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.35. Nieustannie prowadzone są statystyki i zestawienia wartości poszczególnych notowanych spółek. Oczywiście ilość zleceń na kupno bądź sprzedaż papierów wartościowych danej spółki zależy od jej kondycji finansowej, planów inwestycyjnych, potencjału branży, w której działa, czy chociażby ogólnych prognoz dotyczących sytuacji ekonomicznej globalnej. Drastyczny przykład wpływu ostatniego z wymienionych czynników na wartość spółek giełdowych mieliśmy w ostatnim czasie.

      Dzięki giełdzie papierów wartościowych firmy mają szansę na pozyskanie kapitału na bieżące prowadzenie działalności i podjęcie planowanych inwestycji, a inwestorzy dostają proste narzędzie do kupowania i sprzedawania swoich udziałów w przedsiębiorstwach. Wśród inwestujących na giełdzie należy wyróżnić kategorię osób zarabiających na zmianie wartości papierów spółek, która nie ma nic wspólnego z ich sytuacją finansową, a jest wynikiem wyłącznie kojarzenia zleceń na kupno i sprzedaż. Są to tzw. „spekulanci". Należy pamiętać, że kupując akcje danej spółki stajemy się jej współwłaścicielami w wielkości wynikającej z ilości posiadanych przez nas akcji. W takiej wielkości też finansujemy funkcjonowanie danej spółki oraz stajemy się odpowiedzialni za jej los na przykład poprzez prawo głosu na walnym zgromadzeniu, partycypujemy w zyskach, ponosimy wkład w przypadku straty. Spekulantów takie wartości nie interesują. Dla nich ważne jest zwiększenie ceny papierów wartościowych dzięki prowadzonej grze zleceń na ich kupno/sprzedaż i następnie odsprzedanie po nowej, wyższej cenie. Efektem działań spekulantów są z jednej strony częste wahania wartości akcji spółek, co niekorzystnie odbija się na „poważnych" inwestorach. Z drugiej strony jednak poprawiają płynność obrotu na giełdzie poprzez łatwiejsze możliwości dostępu do akcji lub ich ewentualnej sprzedaży również dla zainteresowanych inwestowaniem na serio.

      Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stara się odgrywać poważną rolę również w życiu społecznym naszego kraju. Ze względu na swój charakter specyfika jej działań w tym zakresie koncentruje się wokół inicjatyw mających na celu rozwój edukacji dotyczącej rynku kapitałowego wśród potencjalnych inwestorów. Jest to główne zadanie powołanej przez Giełdę Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. Wspierane działania skierowane są zarówno do obecnych przedsiębiorców jak i do uczniów i studentów, potencjalnych przyszłych uczestników rynku.

      Innym teatrem przeznaczenia środków przez Giełdę Papierów Wartościowych jest pomoc humanitarna dla ofiar klęsk żywiołowych i pomoc charytatywna za pośrednictwem wyspecjalizowanych w tym kierunku organizacji.

wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

    Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

  Newsletter