Zabawa bez ryzyka

Zabawa bez ryzyka

      Wystarczy poświęcić, raptem 5 minut, aby dowiedzieć się co to jest fundusz inwestycyjny i jak na nim zarobić. Wystarczy 100 złotych, żeby je pomnożyć. Wydaje się to fikcyjne? Być może, ale jeśli okaże się to prawdą, to warto zaryzykować i przez 5 minut skupić się na czytanym tekście. Bo czymże jest te kilka chwil w porównaniu z wiecznością.

     Fundusz inwestycyjny to forma lokowania środków pieniężnych, które są wpłacone przez przedsiębiorstwa, gminy, osoby prawne i fizyczne. Stosunkowo nieduże wpłaty dają dość spory kapitał, który pozwala na ulokowanie inwestycyjne. Ma to na celu cudowne rozmnożenie zysków, tak aby były one wyższe niż zwykła lokata bankowa. Kwota majątku funduszu inwestycyjnego jest lokowany poprzez dywersyfikację ryzyka. Potocznie ryzyko to ocena niebezpieczeństwa w podjęciu danej decyzji. W połączeniu z dywersyfikacją daje to mieszankę inwestycyjną, która nawet jeśli wartość jednej z lokat spadnie, to będzie to mieć małe znaczenie dla całość portfela.

      Funkcjonowanie funduszu polega więc na ulokowaniu kapitału jego uczestników w instrumenty pieniężne, na przykład akcje, waluty lub obligacje.

      Ten rodzaj inwestycji ma obwarowania prawne, zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku, o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Z dnia 28 czerwca 2004). Pierwszorzędnym celem jest stałe zwiększanie wartości jednostek uczestnictwa, aby zwiększyć wartość jednostek.

  - Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której przedmiotem jest lokowanie środków finansowych. Są one zebrane w sposób publiczny i niepubliczny. Proponowane do nabycia jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne (papiery wartościowe) dają instrument dla rynku pieniężnego i prawa majątkowe,
  - Nabywanie papierów wartościowych jest określone przez prawo publicznego obrotu pieniędzmi,
  - Fundusz działa, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników i stosuje się do zasady ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

      Oprócz prawa, fundusze są monitorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, a dokładnie przez Depozytariusza. Może nim być tylko bank o dużym kapitale własnym lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Dzięki temu zapewnia się, po raz kolejny, bezpieczeństwo zgromadzonych aktywów. To obserwowanie zapewnia, że fundusz inwestuje zgodnie ze szczegółowo określonymi regułami

      Kiedy zdecydujemy się na powierzenie swoich pieniędzy funduszowi, to powinno się posiadać wiedzę kto nim kieruje. Jest to Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych (TFI)- organ zarządzający i reprezentujący fundusz przed osobami trzecimi. Aby zrealizować te założenia są zatrudniani doświadczeni doradcy inwestycyjni. Do ich kompetencji należy inwestowanie w sposób bezpieczny, ale i z zyskiem, zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, tak więc przed jakimkolwiek zakupem papierów wartościowych, dokonuje się analizę opłacalności i bezpieczeństwa.

      Jak każdy inny twór, również i ten posiada swoje wewnętrzne podziały.

1. Podstawowe typy to:

- Fundusze otwarte (FIO)- są to fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu, tzw. jednostek uczestnictwa (część aktywów funduszu inwestycyjnego).

- Fundusze zamknięte- są to fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa, tzw. certyfikatów inwestycyjnych (papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny).


2. Kolejny podział to:

  - Fundusze tzw. statutowe- są to spółki o zmiennym kapitale akcyjnym (np. amerykańskie mutual funds lub francuskie SICAV).
  - Typy umowne - to znaczy sytuacje, gdy fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową (na przykład amerykańskie Unit Investment Trusts, francuskie FCP lub niemieckie Investmentfonds).

3. Trzeci, z kolei podział, dotyczy obszaru, w jakim zapadają decyzje inwestycyjne:

  - rynek akcji
  - rynek obligacji
  - rynek pieniężny
  - rynek nieruchomości

      Polskie fundusze inwestycyjne są wyodrębnioną masą majątkową, która posiada odrębną od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych osobowość prawną. Dzieje się tak dlatego, iż w momencie upadłości Towarzystwa, pieniądze zainwestowane przez klientów nie wchodzą w skład masy upadłościowej. Kartą wejściową do funduszu są jednostki uczestnictwa, o których była mowa przy omawianiu funduszu otwartego. Jest ona nabywana i umarzana na żądanie jej właściciela. Natomiast, aby wejść do funduszu zamkniętego należy nabyć certyfikat inwestycyjny, będący papierem wartościowym.

      W ofercie funduszy inwestycyjnych panuje wszechobecna różnorodność. Różnią się one strategią inwestowania, kwalifikacjami, polityką inwestycyjną, osobami zarządzającymi. Odmienna jest także granica poziomu ryzyka, jaką wyznaczają sobie fundusze. W gąszczu funduszowych zawirowań z pewnością pomocne okazują się być biura dworactwa finansowego. Watro jednak zasięgnąć porady u doradców obiektywnych, niezwiązanych z konkretnym funduszem inwestycyjnym.

     Wnioski są takie, że minęły czasy chowania oszczędności w skarpetę. Trzeba je wypuścić w świat i pozwolić im działać. Z głową, rozwagą i bezpiecznie pozwolić im rozwinąć szeroko skrzydła. Aż któreś wiosny powrócą w powiększonym gronie, powiększając nam zasobność portfela.

wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Zachodniopomorskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej. Przewidu

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Zachodniopomorskie

  Newsletter