Domowe przedszkole

Domowe przedszkole

     Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dn. 10 stycznia 2008 stwarza możliwość organizowania wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne w formach innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Projekt ten ma się przyczynić do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenów, gdzie nie ma dostępu do edukacji przedszkolnej. Jest to świetna okazja dla kobiet, które chciałyby pogodzić wychowywanie dzieci z pracą zawodową.


     Takie alternatywne placówki mogłyby się okazać szczególnie atrakcyjne na obszarach wiejskich lub szybko rozbudowujących się przedmieściach dużych miast, gdzie problemem jest to, że najbliższe przedszkola znajdują się w dużej odległości od miejsca zamieszkania. Rodzice chętnie skorzystaliby z takiej alternatywy także w sytuacji, gdy brakuje miejsc w przedszkolach. Przy tym zapewniliby dzieciom łagodne przejście z domu rodzinnego do zinstytucjonalizowanej formy wychowania i opieki. W domowym przedszkolu maluchy nie odczuwają tak mocno stresu związanego z rozstaniem z rodzicami.

 

Nowe formy wychowania przedszkolnego

     Istnieją dwie nowe formy wychowania przedszkolnego:

- zespoły wychowania przedszkolnego, w których zajęcia prowadzone są w niektóre dni tygodnia;

- punkty przedszkolne, gdzie zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny.


     Zajęcia wychowawcze w zespołach i punktach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Placówki takie mogą być przykładowo zakładane w budynkach szkół, świetlicach środowiskowych, remizach strażackich, budynkach parafialnych, domach kultury, a także w prywatnych domach i mieszkaniach. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu działania, dotychczasowe rygorystyczne wymogi lokalowe znacznie złagodzono w porównaniu do tradycyjnych przedszkoli. W przypadku jednej grupy przedszkolnej prowadzonej w warunkach domowych nie będzie przykładowo konieczności obniżania umywalek i toalet. Wystarczą typowe domowe rozwiązania, jak np. podnóżki dla dzieci.


Rejestracja zespołu lub punktu

     Aby prowadzić „domowe przedszkole" trzeba uzyskać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Do zgłoszenia należy dołączyć projekt organizacji wychowania przedszkolnego, pozytywną opinię Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej oraz oświadczenie osoby prowadzącej o wyposażeniu lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej.

     Osoba prowadząca taką placówkę nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, ale musi w takim przypadku zatrudnić opiekuna z odpowiednimi kwalifikacjami, który będzie realizował program wychowania przedszkolnego. W zajęciach prowadzonych w ramach zespołu lub punktu mogą uczestniczyć także rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców. Wszyscy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.


Lokal i wyposażenie

     Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia, musi spełniać następujące warunki:

- powinien się znajdować na parterze budynku i mieć minimum 2,5 m wysokości; jego powierzchnia to co najmniej 16 m2, jeżeli w zajęciach bierze udział od 3 do 5 dzieci, powierzchnia na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5 m2, jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin dziennie
lokal wykonany jest z elementów nie rozprzestrzeniających ognia i posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich może być okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą
- podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi
- na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym
- w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C
- jedna umywalka i toaleta przypada na nie więcej niż 15 dzieci, zapewniony jest dostęp do brodzika z natryskiem, temperatura ciepłej wody doprowadzanej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40°C
- zapewnione jest miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej.
- zapewniona jest możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie; pościel i leżaki są oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta
- meble są dostosowane do wymagań ergonomii
- wyposażenie posiada atesty i certyfikaty, zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny


Dotacje

     Ustawa o systemie oświaty gwarantuje każdej osobie fizycznej i osobie prawnej prowadzącej przedszkole otrzymanie dotacji z budżetu gminy. Przepisy nie ustalają konkretnych stawek, jakie w ramach dotacji przypadają na jedno dziecko, są one ustalone procentowo. Osoba prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny może liczyć na dotację w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminy. Wnioski należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

     Dodatkowo można czerpać zyski z opat pobieranych od rodziców. Wysokość czesnego nie jest regulowana prawem. Korzyści z zakładania domowych przedszkoli są obopólne. Gminy oszczędzają publiczne środki, ponieważ na wychowanków przedszkoli niepublicznych przeznaczają mniejsze kwoty, a przy tym powstają dodatkowe miejsca pracy. Przedszkola zakładają przede wszystkim mamy, które zostając w domu ze swoimi dziećmi, przy okazji chciałyby się zająć innymi maluchami. Jest to praca bardzo odpowiedzialna ale, jak zapewniają osoby prowadzące taką działalność, dostarcza dużej satysfakcji.


wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Łódzkie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Łódzkie

  Newsletter