Dotacje unijne dla firm cz.1

Dotacje unijne dla firm cz.1

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa śląskiego

Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przewidziane jest w:


Priorytecie I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa


Dla kogo?

Dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniające poniżej 10 osób) województwa śląskiego.


Na co?

Przykładowe projekty obejmują:

 1. Rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia nowych lub lepszych produktów lub usług.
 2. Zmianę procesu produkcji lub świadczenia usług.
 3. Dostosowywanie produktów i technologii do wymogów określonych prawem krajowym i unijnym.
 4. Zastosowanie i wykorzystywanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.
 5. Udział w targach i wystawach międzynarodowych i misjach gospodarczych za granicą.


Ile?

Maksymalna wartość wsparcia wynosi 200 tys. zł. Poziom refundacji kosztów to 60%.


Kiedy?

Nabór wniosków jest raz do roku


Priorytecie I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa


Dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego.


Na co?

Przykładowe projekty obejmują:

 1. Rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia nowych lub lepszych produktów lub usług.
 2. Zmianę procesu produkcji lub świadczenia usług.
 3. Dostosowywanie produktów i technologii do wymogów określonych prawem krajowym i unijnym.
 4. Zastosowanie i wykorzystywanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.
 5. Udział w targach i wystawach międzynarodowych oraz w misjach gospodarczych za granicą.
 6. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
 7. Usługi doradcze w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Ile?

Maksymalna wartość wsparcia wynosi 750 tys. zł. Poziom refundacji kosztów to 60% dla małych i 50% dla średnich firm.


Kiedy?

Nabór wniosków jest raz do roku.


Priorytecie I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP


Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego.


Na co?

Na wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych; wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach; wdrażanie wspólnych przedsięwzięć związanych z podjęciem lub rozwojem działalności B+R podejmowanych przez związki kooperacyjne; usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.


Priorytecie III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego


Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego działających w sektorze turystyki.


Na co?

Na projekty inwestycyjne zakładające budowę, rozbudowę, remont bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, poprawę jakości infrastruktury turystycznej regionu; tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych.


Ile?

Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 200 tys. zł, zwrot kosztów inwestycji na poziomie do 60%. Małe i średnie przedsiębiorstwa do 750 tys. zł, zwrot kosztów inwestycji na poziomie 60% dla małych i 50% dla średnich firm.


Kiedy?

Termin naboru wniosków planowany jest dopiero na marzec przyszłego roku.


Priorytecie III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna


Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego działających w sektorze turystyki.


Na co?

Na projekty związane z budową, rozbudową, remontem infrastruktury aktywnych form turystyki; terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych; bazy okołoturystycznej (jest to infrastruktura umożliwiająca sprawną obsługę ruchu np: parkingi, przechowalnie sprzętu itp.); tworzeniem i rozwojem parków tematycznych.


Ile?

Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 200 tys. zł, zwrot kosztów inwestycji na poziomie do 60%. Małe i średnie przedsiębiorstwa do 750 tys. zł, zwrot kosztów inwestycji na poziomie 60% dla małych i 50% dla średnich firm.


Kiedy?

Termin naboru wniosków planowany jest dopiero na marzec przyszłego roku.

 

 

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa łódzkiego


Dofinansowanie firm województwa łódzkiego ma na celu podniesienie ich konkurencyjności w zakresie produkcji i świadczenia usług poprzez wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Wsparcie przewidziane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w:


Priorytecie II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami


Dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorców województwa łódzkiego.


Na co?

Na budowę lub przebudowę instalacji do odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii; instalacji do prowadzenia procesów odzysku, unieszkodliwiania lub suszenia osadów ściekowych; demontaż z budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie.


Ile?

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 85%.


Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie planowany jest na przyszły rok.


Priorytecie II, Działanie 2.9 Odnawialne źródła energii


Dla kogo?

Dla przedsiębiorców województwa łódzkiego.


Na co?

Na projekty zakładające budowę jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatrową oraz wody w małych elektrowniach wodnych; modernizację infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej; inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie i rozwiązania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; budowę instalacji i urządzeń do produkcji biopaliw; budowę jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu między innymi biomasy, energii słonecznej, energii geotermalnej.


Ile?

Maksymalna wartość projektu może wynieść nawet 20 milionów złotych. Refundacja wystąpi na poziomie do 85%.


Kiedy?

Na chwilę obecną nie ma jeszcze ustalonego terminu naboru wniosków na opisane działanie.


Priorytecie III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw


Dla kogo?

Pomoc skierowana będzie szczególnie do firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniające do 250 osób) zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego i prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy.


Na co?

Przykładowe projekty będą obejmować:

 1. Bezpośrednie projekty inwestycyjne polegające na wprowadzeniu nowych produktów lub usług poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w procesie produkcji lub świadczeniu usług (np. zakup nowych maszyn, urządzeń, oprogramowania do firmy, pozyskanie certyfikatów).
 2. Inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.
 3. Inwestycje w zakresie transportu multimodalnego (obejmującego przewóz towarów za pomocą kilku środków transportu). Mowa tu o budowie, rozbudowie czy modernizacji infrastruktury technicznej służącej do obsługi tego rodzaju transportu.
 4. Projekty promujące przedsiębiorstwo poprzez udział w targach i wystawach w kraju oraz za granicą.
 5. Inwestycje służące marketingowi i promocji tak zwanych „regionalnych marek”.


Ile?

Maksymalna wartość projektów w ramach Działania III.2 wynieść może 8 mln złotych. Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw (do 250 osób) kształtować się będzie na poziomie 60%, zaś dla małych i mikro (do 50 osób) – wyniesie 70%.


Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie planowany jest na wrzesień 2008 roku.


Priorytecie III, Działanie 3.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach


Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego.


Na co?

Na projekty zakładające zakup i wdrożenie wyników prac B+R; przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorców; zlecenie przez przedsiębiorców prac jednostkom naukowym; zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R, wdrożenie nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz tworzenia nowych, innowacyjnych produktów przez MŚP; certyfikacja w zakresie zgodności z normami produktu lub świadczonej.


Ile?

Maksymalna wartość projektu może wynieść 400 tys. zł. Refundacja poniesionych kosztów wyniesie do 85%.


Kiedy?

Na chwilę obecną nie są jeszcze znane terminy naboru wniosków o dofinansowanie na opisane działanie.


Priorytecie III, Działanie 3.5 Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna


Dla kogo?

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego działających w branży turystycznej celem podniesienia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez budowę, rozbudowę i podniesienie standardu usług w odniesieniu do hotelarstwa, turystyki kongresowej, gastronomii i rekreacji.


Na co?

Przykładowe projekty obejmować będą:


budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i kongresowej,

budowę lub przebudowę obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych,

budowę lub przebudowę obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i infrastruktury towarzyszącej,

budowę lub przebudowę infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty sportowe i rekreacyjne).


Ile?

Maksymalna wartość projektów w ramach Działania 3.5 wynieść może 8 mln złotych, zaś górna granica dofinansowania kształtuje się na poziomie 85%. Poziom dofinansowania projektów, będzie szczegółowo ustalony w ogłoszonym konkursie. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany termin naboru wniosków na opisane powyżej działanie.


Kiedy?

Na chwilę obecną nie są jeszcze znane terminy naboru wniosków o dofinansowanie na opisane działanie.


Priorytecie IV, Działanie 4.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego


Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego.


Na co?

Na budowę lub rozbudowę lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych, wyposażenie centrów zarządzania i przetwarzania danych elektronicznych, budowę i rozbudowę lokalnych, szerokopasmowych sieci dostępowych poza obszarami miejskimi.


Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.


Kiedy?

Na chwilę obecną nie są jeszcze znane terminy naboru wniosków o dofinansowanie na opisane działanie.


Priorytecie IV, Działanie 4.3 Technologie dla przedsiębiorstw


Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego.


Na co?

Na projekty przewidujące zakupy inwestycyjne oraz ich wdrożenie umożliwiające świadczenie usług on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT (np. e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci); projekty w zakresie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących maksymalnie dwa MŚP.


Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.


Kiedy?

Na chwilę obecną nie są jeszcze znane terminy naboru wniosków o dofinansowanie na opisane działanie.

 

 

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego


Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przewidziane jest w:


Osi Priorytetowej 1: Rozwój przedsiębiorczości, Działaniu 1.1: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP)


Dla kogo?

O dofinansowanie mogą się starać wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowanie na terenie województwa świętokrzyskiego, zatrudniające do 250 osób i prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy.


Na co?

Głównym celem wsparcia w ramach wspomnianego działania 1.1 jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm sektora MMSP. Do przykładowych projektów kwalifikujących się do wsparcia zaliczyć można:

 1. Projekty inwestycyjne związane z budową lub rozbudową przedsiębiorstw; unowocześnieniem wyposażenia; wprowadzeniem innowacji technologicznych i innowacyjnych; zakupem wyników prac B + R (badania i rozwój); wdrażaniem i upowszechnianiem innowacyjnych produktów i usług.

 2. Projekty związane z dostosowaniem technologii, produktów lub usług do wymagań unijnych przepisów oraz wdrażaniem rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.

 3. Projekty promujące przedsiębiorstwo poprzez udział w targach i wystawach w kraju oraz za granicą.

 4. Projekty dotyczące utworzenia i wyposażenia nowych stanowisk pracy będących wynikiem rozszerzenia działalności gospodarczej lub wdrożenia działań innowacyjnych.


Ile?

 1. Dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) wsparcie wynosi od 10 tys. do 1,5 mln zł, poziom refundacji 60%.

 2. Dla małych firm (do 50 osób) od 10 tys. do 2,4 mln zł, poziom refundacji 50%.

 3. Dla średnich (do 250 osób) od 10 tys. do 4 mln, poziom refundacji 50%.


Kiedy?

Najbliższy nabór wniosków planowany jest na 1 września 2008 roku.


Należy pamiętać, że przydzielana pomoc działa na zasadzie refundacji. Przedsiębiorca musi najpierw pokryć inwestycje własnym nakładem finansowym, dopiero potem będzie mógł się ubiegać o częściowy zwrot kosztów.


Przykład: Mikroprzedsiębiorstwo zlokalizowane na terenie woj. świętokrzyskiego planuje inwestycję na poziomie 50 tys. złotych. W ramach refundacji może otrzymać zwrot kosztów inwestycji do 60% tj. 30 tys. złotych (zgodnie z formułą: 50 000 * 60% = 30 000).


wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Opolskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Opolskie

  Newsletter