Dotacje unijne dla sektora turystyki cz.1

Dotacje unijne dla sektora turystyki cz.1

Podkarpackie: dotacje dla sektora turystyki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego przewiduje wsparcie przedsiębiorstw sektora turystyki w ramach Priorytetu 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.

Zasadniczym celem przewidzianego wsparcia jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów i usług turystycznych. Głównymi odbiorcami przewidzianej pomocy są firmy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniające nie więcej niż 250 osób.

Do przykładowych projektów objętych wsparciem zaliczyć można:

 1. Projekty dotyczące budowy obiektów infrastruktury turystycznej.

 2. Projekty dotyczące zmian w procesie świadczenia usług, podnoszące ich jakość i standard.

 3. Projekty dotyczące bodowy, rozbudowy, modernizacji bazy noclegowej i gastronomicznej.

Wysokość wsparcia:

 1. Mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób): od 10 tyś do 800 tyś złotych.

 2. Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 250osób): od 10 tyś do 1,2 mln złotych.

Przewidziana forma wsparcia ma charakter refundacji. Przedsiębiorca musi najpierw pokryć inwestycje własnym nakładem finansowym, dopiero potem będzie mógł się ubiegać o częściowy zwrot kosztów. Szczegółowe wartości dofinansowania zostaną podane przez Instytucję Zarządzającą na etapie ogłaszania konkursu.

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest we wrześniu tego roku.

W przypadku rolników, mikroprzedsiębiorstw lub osób chcących założyć działalność gospodarczą w sektorze turystyki mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenach do 5000 mieszkańców istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

Działanie 3.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewiduje wsparcie dla rolników na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty przewidujące budowę, przebudowę lub remont budynków przeznaczonych pod usługi agroturystyczne, niezbędne wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działalności. Maksymalna kwota wsparcia wynosi tutaj 100 tyś zł.

Działanie 3.4 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewiduje wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności związanej z usługami turystycznymi, sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna kwota wsparcia w tym działaniu wyniesie 300 tyś zł.


Śląskie: dotacje dla sektora turystyki

Przedsiębiorstwa działające w sektorze turystyki mogą liczyć na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet 3 Turystyka. Jest on skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa.

Głównym celem priorytetu podniesienie konkurencyjności regionu poprzez:

 1. Poprawę jakości infrastruktury turystycznej regionu.

 2. Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych.

 3. Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej.

 4. Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.

Przykładowe projekty w zakresie poprawy jakości infrastruktury ( Działanie 3.1.1) obejmują: budowę, rozbudowę, remont bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Przedsiębiorcy mogą tutaj liczyć na wsparcie w wysokości:

 1. Mikroprzedsiębiorstwa do 200 tyś zł, zwrot kosztów inwestycji na poziomie do 60%.

 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa do 750 tyś zł, zwrot kosztów inwestycji na poziomie 60% dla małych i 50% dla średnich firm.

Przykładowo: Jeżeli mała firma planuje inwestycję o wartości 500 tyś zł może dostać zwrot poniesionych kosztów na poziomie 300 000 zł (500 000 * 60% = 300 000).

Kolejnym instrumentem wsparcia jest Działanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa. Można tutaj pozyskać dofinansowanie na projekty związane z budową, rozbudową, remontem infrastruktury aktywnych form turystyki; terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno – sportowych; bazy okołoturystycznej (jest to infrastruktura umożliwiająca sprawną obsługę ruchu np: parkingi, przechowalnie sprzętu itp); tworzeniem i rozwojem parków tematycznych. Forma oraz wysokość wsparcia jest identyczna jak w przypadku Działania 3.1.1.

Termin składania wniosków na opisane wyżej działania przewidziany jest na marzec 2009 roku. Warto jednak już dziś podjąć działania w tym kierunku. Dobre projekty nie powstają z dnia na dzień. Możesz zlecić naszej firmie przygotowanie projektu, biznes planu, wniosku i wszelkich niezbędnych dokumentów.

W przypadku rolników, mikroprzedsiębiorstw lub osób chcących założyć działalność gospodarczą w sektorze turystyki mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenach do 5000 mieszkańców istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich(PROW).

Działanie 3.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewiduje wsparcie dla rolników na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty przewidujące budowę, przebudowę lub remont budynków przeznaczonych pod usługi agroturystyczne, niezbędne wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działalności. Maksymalna kwota wsparcia wynosi tutaj 100 tyś zł.

Działanie 3.4 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewiduje wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności związanej z usługami turystycznymi, sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna kwota wsparcia w tym działaniu wyniesie 300 tyś zł.


Dolnośląskie: dotacje dla sektora turystyki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego przewiduje wsparcie przedsiębiorstw sektora turystyki w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw.

Głównym celem tego działania jest wsparcie potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw oraz wykorzystanie potencjału turystyczno – uzdrowiskowego regionu.

Wsparciem zostaną objęte projekty przewidujące zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez:

· działania zmierzające do wprowadzenia nowych produktów lub usług oraz poszerzenia istniejącej oferty usługowej i produktowej,

· działania przyczyniające się do powstania lub rozwoju infrastruktury turystycznej,

· działania zmierzające do powiększenia bazy noclegowej,

· działania przyczyniające się do podniesienia standardu obiektów turystycznych,

· działania zmierzające do budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury uzdrowiskowej.

Działanie to skierowane jest mikro, małych i średnich firm zarejestrowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Wartość projektu w omówionym działaniu przedstawia się następująco:

 1. Mikroprzedsiębiorstwa działające do 2 lat – od 40 tyś do 800 tyś zł, dofinansowanie na poziomie 60%

 2. Mikroprzedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat, małe, średnie firmy oraz przedsiębiorstwa branży uzdrowiskowej – 100 tyś do 8 mln zł, dofinansowanie na poziomie 60% małe i mikro, 50% średnie, 40% duże firmy.

Przykładowo: mała firma istniejąca 3 lata planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie pensjonatu. Wartość inwestycji wyniesie w przybliżeniu 3 mln, może ona liczyć na zwrot kosztów na poziomie 1,8 mln (3 000 000 * 60% = 1 800 000)

Termin składania wniosków na opisane wyżej działanie przewidziany jest na październik 2008 roku. Warto jednak już dziś podjąć działania w tym kierunku. Dobre projekty nie powstają z dnia na dzień. Możesz zlecić naszej firmie przygotowanie projektu, biznes planu, wniosku i wszelkich niezbędnych dokumentów.

W przypadku rolników, mikroprzedsiębiorstw lub osób chcących założyć działalność gospodarczą w sektorze turystyki mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenach do 5000 mieszkańców istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich(PROW).

Działanie 3.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewiduje wsparcie dla rolników na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty przewidujące budowę, przebudowę lub remont budynków przeznaczonych pod usługi agroturystyczne, niezbędne wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działalności. Maksymalna kwota wsparcia wynosi tutaj 100 tyś zł.

Działanie 3.4 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewiduje wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności związanej z usługami turystycznymi, sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna kwota wsparcia w tym działaniu wyniesie 300 tyś zł.

wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Łódzkie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Łódzkie

  Newsletter