Dotacje unijne dla sektora turystyki cz.2

Dotacje unijne dla sektora turystyki cz.2

Opolskie: dotacje dla sektora turystyki

Przedsiębiorcy województwa opolskiego, którzy mają zamiar realizować inwestycje w sektorze turystyki mogą korzystać z dwóch form wsparcia: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

RPO WO przewiduje wsparcie firm sektora turystyki w ramach Priorytetu 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno – sportowej.

Celem tego działania jest rozwój społeczno – gospodarczy regionu poprzez wzrost znaczenia usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych. Inwestycje mają ponadto prowadzić do podniesienia standardu technicznego oraz unowocześnienia istniejących obiektów infrastruktury noclegowo – gastronomicznej i rekreacyjno – sportowej.

Przykładowe projekty obejmują:

· Budowę, przebudowę, remont i wyposażenie obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne (baza noclegowa i gastronomiczna) i rekreacyjno – sportowe.

· Podniesienie standardu infrastruktury towarzyszącej wspomnianym obiektom oraz zagospodarowanie terenu wokół tych obiektów.

· Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie przedsiębiorstwa podejmujące inwestycje w obszarze turystyki mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 20 tyś do 750 tyś zł w ramach pomocy de minimis (pomoc przyznana przedsiębiorcy w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku) oraz od 200 tyś do 2,5 mln zł w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Na poziomie:

 1. Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70 %.

 2. Średnie przedsiębiorstwa – do 60 %.

 3. Projekty objęte pomocą de minimis do 65% kosztów kwalifikowanych.

Mikroprzedsiębiorstwa, które planują rozwijać działalność w sektorze turystyki oraz osoby fizyczne, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w tym sektorze mogą również skorzystać z Działania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Wysokość wsparcia przedstawia się następująco:

· Mikroprzedsiębiorstwa – od 20 tyś do 550 tyś zł

· Osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą – od 40 tyś do 80 tyś.

Minimalny wkład beneficjenta wynosi 35%.

Nabór wniosków na opisane działania rozpocznie się z początkiem 2009 roku.

W przypadku rolników, mikroprzedsiębiorstw lub osób chcących założyć działalność gospodarczą w sektorze turystyki mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenach do 5000 mieszkańców istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

Działanie 3.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewiduje wsparcie dla rolników na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty przewidujące budowę, przebudowę lub remont budynków przeznaczonych pod usługi agroturystyczne, niezbędne wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działalności. Maksymalna kwota wsparcia wynosi tutaj 100 tyś zł.

Działanie 3.4 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewiduje wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności związanej z usługami turystycznymi, sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna kwota wsparcia w tym działaniu wyniesie 300 tyś zł.


Łódzkie: dotacje dla sektora turystyki

Przedsiębiorcy województwa łódzkiego działający w branży turystycznej lub planujący inwestycje w tym sektorze mogą starać się o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wsparcie jest tu przewidziane w Osi Priorytetowej 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działaniu 3.5: Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna.

Działanie to ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez budowę, rozbudowę i podniesienie standardu usług w odniesieniu do hotelarstwa, turystyki kongresowej, gastronomii i rekreacji.

Przykładowe projekty obejmować będą:

· Budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i kongresowej.

· Budowę lub przebudowę obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych.

· Budowę lub przebudowę obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i infrastruktury towarzyszącej.

· Budowę lub przebudowę infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty sportowe i rekreacyjne).

Maksymalna wartość projektów w ramach Działania 3.5 wynieść może 8 mln złotych, zaś górna granica dofinansowania kształtuje się na poziomie 85%. Poziom dofinansowania projektów, będzie szczegółowo ustalony w ogłoszonym konkursie. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany termin naboru wniosków na opisane powyżej działanie.

W przypadku rolników, mikroprzedsiębiorstw lub osób chcących założyć działalność gospodarczą w sektorze turystyki mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenach do 5000 mieszkańców istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich(PROW).

Działanie 3.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewiduje wsparcie dla rolników na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty przewidujące budowę, przebudowę lub remont budynków przeznaczonych pod usługi agroturystyczne, niezbędne wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działalności. Maksymalna kwota wsparcia wynosi tutaj 100 tyś zł.

Działanie 3.4 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewiduje wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności związanej z usługami turystycznymi, sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna kwota wsparcia w tym działaniu wyniesie 300 tyś zł.

W ramach PROW projekty przewidujące budowę lub przebudowę publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i społeczno – kulturowych mogą uzyskać w wsparcie do wysokości 500 tyś zł.


Lubelskie: dotacje dla sektora turystyki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego przewiduje wsparcie sektora turystyki w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki.

Działanie to ma na celu podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich firm działających na terenie województwa w sektorze turystyki i rekreacji.

Przykładowe projekty obejmować będą inwestycje związane z:

· Opracowaniem i wdrożeniem nowych produktów turystycznych i usług oraz rozwoju już istniejących.

· Budową i rozbudową bazy noclegowej i gastronomicznej.

· Poprawą jakości świadczonych usług oraz standardu obiektów hotelowych.

· Budową i rozbudową obiektów infrastruktury uzdrowiskowej.

· Budową i rozbudową obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej.

Wszystkie przedsiębiorstwa podejmujące inwestycje w obszarze turystyki mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 100 tyś do 2 mln zł. Na poziomie:

 1. Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70 %.

 2. Średnie przedsiębiorstwa – do 60 %.

 3. Duże przedsiębiorstwa – do 50 %.

Termin składania wniosków na opisane wyżej działanie przewidziany jest na przełom czerwca i lipca 2008 roku. Warto już dziś podjąć działania w tym kierunku. Dobre projekty nie powstają z dnia na dzień.

W przypadku rolników, mikroprzedsiębiorstw lub osób chcących założyć działalność gospodarczą w sektorze turystyki mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenach do 5000 mieszkańców istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

Działanie 3.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewiduje wsparcie dla rolników na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty przewidujące budowę, przebudowę lub remont budynków przeznaczonych pod usługi agroturystyczne, niezbędne wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działalności. Maksymalna kwota wsparcia wynosi tutaj 100 tyś zł.

Działanie 3.4 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewiduje wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności związanej z usługami turystycznymi, sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna kwota wsparcia w tym działaniu wyniesie 300 tyś zł.


Świętokrzyskie: dotacje dla sektora turystyki

Przedsiębiorcy województwa świętokrzyskiego działający w branży turystycznej lub planujący inwestycje w tym sektorze mogą starać się o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wsparcie jest tu przewidziane w Osi Priorytetowej 1: Rozwój przedsiębiorczości, Działaniu 1.1: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP).

O dofinansowanie mogą się starać wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowanie na terenie województwa świętokrzyskiego, zatrudniające do 250 osób i prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy.

Głównym celem wsparcia w ramach wspomnianego działania 1.1 jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm sektora MMSP. Do przykładowych projektów kwalifikujących się do wsparcia zaliczyć można:

· Budowę lub rozbudowę oraz unowocześnienie wyposażenia obiektów noclegowych i gastronomicznych.

· Wprowadzanie nowych produktów i usług turystycznych.

· Podnoszenie jakości produktów i usług oraz standardu obiektów hotelowych.

· Projekty promujące przedsiębiorstwo poprzez udział w targach i wystawach w kraju oraz za granicą.

Wysokość dofinansowania:

 1. Dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) wsparcie wynosi od 10 tyś do 1,5 mln zł.

 2. Dla małych firm (do 50 osób) od 10 tyś do 2,4 mln zł.

 3. Dla średnich ( do 250 osób) od 10 tyś do 4 mln.

Wartość dofinansowania:

Należy pamiętać, że przydzielana pomoc działa na zasadzie refundacji. Przedsiębiorca musi najpierw pokryć inwestycje własnym nakładem finansowym, dopiero potem będzie mógł się ubiegać o częściowy zwrot kosztów. W przypadku małych i średnich firm wartość dofinansowania wynosi do 50%, zaś dla mikroprzedsiębiorstw do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przykład: Mikroprzedsiębiorstwo zlokalizowane na terenie woj. świętokrzyskiego planuje inwestycję na poziomie 50 tyś złotych. W ramach refundacji może otrzymać zwrot kosztów inwestycji do 60 % tj. 30 tyś złotych (zgodnie z formułą: 50 000 * 60 % =

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest na wrzesień 2008 roku.

W przypadku rolników, mikroprzedsiębiorstw lub osób chcących założyć działalność gospodarczą w sektorze turystyki mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenach do 5000 mieszkańców istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich(PROW).

Działanie 3.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewiduje wsparcie dla rolników na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty przewidujące budowę, przebudowę lub remont budynków przeznaczonych pod usługi agroturystyczne, niezbędne wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działalności. Maksymalna kwota wsparcia wynosi tutaj 100 tyś zł.

Działanie 3.4 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewiduje wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności związanej z usługami turystycznymi, sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna kwota wsparcia w tym działaniu wyniesie 300 tyś zł.


wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm Świętokrzyskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm Świętokrzyskie

  Newsletter