Dotacje unijne dla firm cz.2

Dotacje unijne dla firm cz.2

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa podkarpackiego

Dofinansowanie inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców województwa podkarpackiego przewidziane zostało w Podkarpackim Regionalnym Programie Operacyjnym w następujących priorytetach i działaniach:

Priorytet I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających i mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Na co?

 1. Projekty inwestycyjne dotyczące zakupu i wdrażania nowych technologii.

 2. Projekty inwestycyjne z zakresu informatyzacji przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

 3. Projekty dotyczące rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa.

 4. Projekty dotyczące zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz modernizacja środków produkcji (takie jak maszyny i urządzenia).

 5. Projekty związane z wprowadzaniem technologii, produktów lub usług przyjaznych środowisku naturalnemu.

 6. Projekty inwestycyjne dotyczące zarządzania jakością.

Ile?

 1. Mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób): od 10 tys. do 800 tys. złotych, poziom refundacji — 70%.

 2. Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 250 osób): od 10 tys. do 1,2 mln złotych, poziom refundacji — 60%.

 3. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których projekty wskazują wysoki poziom innowacyjności oraz wykorzystujące rozwiązania stosowane w Polsce przez okres nie dłuższy niż 4 lata mogą uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości do 2 mln złotych.

 4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których projekty wskazują wysoki poziom innowacyjności oraz wykorzystujące rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata mogą uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości do 5,6 mln złotych.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie planowany jest na wrzesień 2008 roku.

Priorytet I, Działanie 1.3 Regionalny system informacji

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających i mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Na co?

Na prowadzenie prac rozwojowych przez przedsiębiorstwa zmierzające do opracowania i komercjalizacji innowacji produktowych, usługowych bądź organizacyjnych lub zlecenie takich prac jednostkom naukowym

Ile?

Maksymalna wartość projektu może wynieść 400 tys. zł. Refundacja przewidziana jest na poziomie 70%.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest dopiero na czerwiec przyszłego roku.

Priorytet I, Działanie 1.4 Promocja gospodarza i aktywizacja regionu

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających i mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Na co?

Na przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych; organizację i realizację przedsięwzięć promocyjnych, w tym targów, imprez wystawienniczych lub udział w targach, misjach gospodarczych; opracowanie i realizację kampanii promocyjnych oraz planów marketingowych.

Ile?

Maksymalna kwota wsparcia wynosi tu 500 tys. zł. Zwrot kosztów jest możliwy na poziomie 70%.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na lipiec 2008 r.

 

 

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa lubelskiego

Dofinansowanie inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców województwa lubelskiego przewidziane zostało w Lubelskim Regionalnym Programie Operacyjnym w następujących priorytetach i działaniach:

Priorytet I Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Dla kogo?

Dla mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Na co?

Wsparciem będą objęte projekty przewidujące inwestycje polegające na zakupie niezbędnego wyposażenia do prowadzenia i rozwoju firmy; modernizacji środków produkcji; rozbudowie firmy i wprowadzaniu nowych produktów lub usług; zmianie procesu produkcyjnego

Ile?

Wartość projektu wynieść może od 36 tys. do 8 mln zł. Wsparcie kształtuje się na poziomie od 25 tys. do 500 tys. zł. Poziom refundacji to 70%.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na listopad 2008 roku.

Priorytet I, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjna dla mikroprzedsiębiorstw

Dla kogo?

Dla mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego działających na rynku dłużej niż 2 lata.

Na co?

Wsparciem będą objęte projekty przewidujące inwestycje polegające na zakupie niezbędnego wyposażenia do prowadzenia i rozwoju firmy; modernizacji środków produkcji; rozbudowie firmy i wprowadzaniu nowych produktów lub usług; zmianie procesu produkcyjnego, zastosowanie i wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Ile?

Wartość projektu wynieść może od 72 tys. do 8 mln zł. Wsparcie kształtuje się na poziomie od 50 tys. do 1 mln zł. Poziom refundacji to 70%.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na wrzesień 2008 roku.

Priorytet I, Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie województwa lubelskiego.

Ile?

Wartość projektu wynieść może od 143 tys. do 8 mln zł. Wsparcie kształtuje się na poziomie od 82 tys. do 2 mln zł. Poziom refundacji to 70% dla małych i 60% dla średnich firm.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na przełomie czerwca i lipca 2008 roku.

Priorytet I, Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie województwa lubelskiego.

Na co?

Na projekty inwestycyjne przewidujące zastosowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Ponadto dofinansowana będzie budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej.

Ile?

Wartość wsparcia projektów kształtuje się na poziomie od 85 tys. do 4 mln zł. Wysokość refundacji w przypadku mikro i małych firm wynosi 70%, w przypadku średnich — 60%.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na listopad 2008 roku.

Priorytet I, Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziadzinie turystyki

Dla kogo?

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie województwa lubelskiego.

Na co?

Na projekty związane z: opracowaniem i wdrożeniem nowych produktów turystycznych i usług oraz rozwoju już istniejących; budową i rozbudową bazy noclegowej i gastronomicznej; poprawą jakości świadczonych usług oraz standardu obiektów hotelowych; budową i rozbudową obiektów infrastruktury uzdrowiskowej; budową i rozbudową obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Ile?

Wartość projektu wynieść może od 143 tys. do 8 mln zł. Wsparcie kształtuje się na poziomie od 71 tys. do 2 mln zł. Poziom refundacji to 70% dla mikro i małych firm, 60% dla średnich i 50% dla dużych.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na przełomie czerwca i lipca 2008 roku.

Priorytet I, Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie województwa lubelskiego.

Na co?

Na doradztwo w zakresie: zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej; jakości; innowacji i nowych technologii; wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne; tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; łączenia się przedsiębiorstw; pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw.

Ile?

Wartość projektu wynieść może od 20 tys. do 500 tys. zł. Wsparcie kształtuje się na poziomie od 10 tys. do 250 tys. zł. Poziom refundacji to 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie potrwa do 14 lipca bieżącego roku.

Priorytet II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa sektora MSP.

Na co?

Na udział w wystawach i targach krajowych i zagranicznych oraz w misjach gospodarczych.

Ile?

Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 10-50 tys. zł. Zwrot kosztów do 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie potrwa do 14 lipca bieżącego roku.

 

 

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa pomorskiego

Dofinansowanie inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców województwa pomorskiego przewidziane zostało w Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym w następujących priorytetach i działaniach:

Priorytet I Rozwój i innowacje w MSP, Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Dla kogo?

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób, mające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego.

Na co?

Na projekty przewidujące budowę, rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, zmiany procesu produkcji lub świadczenia usług, modernizacja niezbędnych maszyn i urządzeń, wprowadzanie oszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań, uzyskanie certyfikatów, udział w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych.

Ile?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Poziom refundacji to 60%.

Kiedy?

Planowany termin przyjmowania wniosków na opisane działanie potrwa do końca lipca. Kolejny nabór przewidziany jest na listopad-grudzień 2008 roku.

Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

Na co?

Na projekty przewidujące budowę, rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, zmiany procesu produkcji lub świadczenia usług, modernizacja niezbędnych maszyn i urządzeń, wprowadzanie oszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań, uzyskanie certyfikatów, udział w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych.

Ile?

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Poziom refundacji to 60% dla małych i 50% dla średnich firm.

Kiedy?

Planowany termin przyjmowania wniosków na opisane działanie potrwa do końca września. Kolejny nabór przewidziany jest na listopad-grudzień 2008 roku.

Priorytet I, Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MSP

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

Na co?

Na projekty przewidujące nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej (patentów, licencji, know-how itp.), wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach, nabycie praw patentowycwróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Mazowieckie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Mazowieckie

  Newsletter