Dotacje unijne dla firm cz.3

Dotacje unijne dla firm cz.3

Rusza konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw woj. łódzkiego

Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przewidziane jest w Osi Priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działaniu III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Dofinansowanie ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych poprzez wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Pomoc ta skierowana będzie szczególnie do firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniające do 250 osób) zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego i prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy.

Przykładowe projekty będą obejmować:

 1. Bezpośrednie projekty inwestycyjne polegające na wprowadzeniu nowych produktów lub usług poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w procesie produkcji lub świadczeniu usług (np: zakup nowych maszyn, urządzeń, oprogramowania do firmy, pozyskanie certyfikatów).

 2. Inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

 3. Inwestycje w zakresie transportu multimodalnego (obejmującego przewóz towarów za pomocą kilku środków transportu). Mowa tu o budowie, rozbudowie czy modernizacji infrastruktury technicznej służącej do obsługi tego rodzaju transportu.

 4. Projekty promujące przedsiębiorstwo poprzez udział w targach i wystawach w kraju oraz za granicą.

 5. Inwestycje służące marketingowi i promocji tak zwanych „regionalnych marek”.

Maksymalna wartość projektów w ramach Działania III.2 wynieść może 8 mln złotych. Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw (do 250 osób) kształtować się będzie na poziomie 60%, zaś dla małych i mikro (do 50 osób) – wyniesie 70%. Dla przykładu: jeżeli inwestycja w małym przedsiębiorstwie wyniesie 8 mln złotych, w ramach refundacji firma może dostać dofinansowanie w wysokości 5,6 mln (8 000 000 * 70% = 5 600 000).

Nabór wniosków na konkurs w ramach opisanego działania rozpocznie się 1 września i potrwa do 3 października 2008. Jeżeli chcemy otrzymać dofinansowanie jeszcze w tym roku warto podjąć szybkie działania w tym kierunku. Opracowanie dobrego projektu i przygotowanie całej dokumentacji konkursowej wymaga wiele czasu. Instytucją, która będzie przeprowadzała konkurs i rozdzielała dotacje będzie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.


Dotacje dla przedsiębiorców województwa mazowieckiego

Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego zostało przewidziane w Mazowieckim Regionalnym Programie Operacyjnym. Program ten ma na celu poprawę konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dofinansowanie przedsiębiorców możliwe będzie w ramach:

· Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka.

Dla kogo?

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Na co?

Na realizację projektów przewidujących prace badawczo – rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Ile?

Maksymalna wartość projektu wynosi 400 tyś zł. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów na poziomie 60%; średnie przedsiębiorstwa – 50%; duże – 40%. W przypadku realizacji inwestycji na terenie miasta stołecznego Warszawa dofinansowanie wyniesie odpowiednio 30% dla dużych, 40% dla średnich i 50% dla mikro i małych firm. Na usługi doradcze przewidziana jest refundacja na poziomie 50%

Kiedy?

Planowany termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na IV kwartał 2008 roku.

· Priorytetu I, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Dla kogo?

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Na co?

Na inwestycje obejmujące zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa; dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. Ponadto będą mogły być dofinansowane usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi; systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie.

Ile?

Maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln zł. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów na poziomie 60%; średnie przedsiębiorstwa – 50%; duże – 40%. W przypadku realizacji inwestycji na terenie miasta stołecznego Warszawa dofinansowanie wyniesie odpowiednio 30% dla dużych, 40% dla średnich i 50% dla mikro i małych firm. Na usługi doradcze przewidziana jest refundacja na poziomie 50%

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie będzie przeprowadzany w dwóch trybach konkursowych otwartym dla projektów o wartości do 40 tyś zł w sposób ciągły do wyczerpania przewidzianej puli pieniężnej oraz zamkniętym w określonych ramach czasowych dla projektów o wartości powyżej 40 tyś zł. Termin naboru wniosków na konkurs zamknięty potrwa do 8 września 2008 roku.

· Priorytetu I, Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik.

Dla kogo?

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Na co?

Na inwestycje, które umożliwiają dostosowywanie się istniejących przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Ile?

Maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln zł. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów na poziomie 60%; średnie przedsiębiorstwa – 50%; duże – 40%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest na II kwartał 2008 roku.

· Priorytetu II Przyśpieszenie e – rozwoju Mazowsza, Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego działające na rynku minimum 12 miesięcy.

Na co?

Na inwestycje polegające na zastosowaniu i wykorzystaniu technologii informatycznych w przedsiębiorstwie wspomagających zarządzanie firmą oraz wprowadzeniu nowych usług z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Ile?

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów na poziomie 60%; średnie przedsiębiorstwa – 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest na III kwartał 2008 roku.

· Priorytety IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Na co?

Na projekty przewidujące budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych takich jak: energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna, biomasa.

Ile?

Maksymalna wartość projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii wynosi 20 mln zł. Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln zł. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów na poziomie 60%; średnie przedsiębiorstwa – 50%; duże – 40%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest na IV kwartał 2008 roku.

· Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy sektora turystyki działający na terenie województwa mazowieckiego.

Na co?

Na budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej (baza noclegowa i gastronomiczna) i okołoturystycznej (sportowo – rekreacyjna).

Ile?

Dofinansowanie może wynieść nawet do 85% poniesionych kosztów. Szczegółowe wartości zostaną określone w momencie ogłoszenia naboru na działanie przez instytucję pośredniczącą.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest na III kwartał 2008 roku.


Dotacje dla przedsiębiorców województwa lubuskiego

Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego przewidziane jest w:

 • Priorytecie II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Dla wszystkich mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) mających siedzibę lub działających na terenie województwa lubuskiego z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Na co?

Na rozbudowę przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działalności, zmianę procesu produkcji i świadczenia usług, wprowadzenie nowych produktów i usług, modernizacje maszyn i urządzeń, wprowadzenie rozwiązań przyjaznych środowisku, zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii.

Ile?

Maksymalna wartość projektu wynosi poniżej 8 mln zł. W przypadku małych inwestycji maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tyś zł. W przypadku dużych inwestycji od 200 tyś do 2 mln zł. Poziom refundacji wynosi 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie prowadzony jest do końca czerwca, kolejny przewidziany jest na III kwartał 2008 roku.

 • Priorytecie II, Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) mających siedzibę lub działających na terenie województwa lubuskiego.

Na co?

Na rozbudowę przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działalności, zmianę procesu produkcji i świadczenia usług, wprowadzenie nowych produktów i usług, modernizacje maszyn i urządzeń, wprowadzenie rozwiązań przyjaznych środowisku, zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii.

Ile?

Maksymalna wartość projektu wynosi poniżej 8 mln zł. W przypadku małych inwestycji maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tyś zł. W przypadku dużych inwestycji od 200 tyś do 4 mln zł. Poziom refundacji wynosi 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest na II kwartał 2008 roku.

 • Priorytecie II, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorców poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub działających na terenie województwa lubuskiego z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Na co?

Na specjalistyczne usługi doradcze związane z szeroko rozumianym rozwojem oraz na udział w targach i misjach gospodarczych.

Ile?

Wielkość wsparcia na realizację projektów doradczych wynosi od 2,5 tyś do 30 tyś zł. Wielkość wsparcia na realizację projektów z zakresu uczestnictwa w targach i misjach gospodarczych – od 2,5 tyś do 20 tyś zł. Poziom refundacji wynosi 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest na III kwartał 2008 roku.

 • Priorytecie II, Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub działających na terenie województwa lubuskiego z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Na co?

Na projekty zakładające inwestycje w prace badawcze i rozwojowe przeprowadzane w przedsiębiorstwach lub zlecane przez przedsiębiorstwa odpowiednim ośrodkom.

Ile?

Maksymalna wartość projektu może wynieść nawet 4 mln zł. Poziom dofinansowania to maksymalnie 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie planowany jest dopiero od przyszłego roku.


Dotacje dla przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego


Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego zostało przewidziane w Kujawsko - Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Program ten ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dofinansowanie przedsiębiorców możliwe będzie w ramach:

 • Priorytetu IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e – usług.

Dla kogo?

Dla mikro i małych przedsiębiorstw działających minimum 1 rok oraz dla średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Na co?

Na inwestycje polegające na zakupie sprzętu i oprogramowania umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą Internetu oraz na tworzeniu cyfrowych platform wymiany informacji w obrębie przedsiębiorstwa i pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem.

Ile?

Mikroprzedsiębiorstwa – 70%, małe – 60%, średnie – 50%. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tyś zł.

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest dopiero na przyszły rok.

 • Priorytetu V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Dla kogo?

Dla mikroprzedsiębiorstw mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego z wyłączeniem przedsiębiorstw branży turystycznej.

Na co?

Na projekty przewidujące nabycie nieruchomości pod działalność gospodarczą, budowę lub rozbudowę budynków, unowocześnienie, zakup nowych lub używanych maszyn i urządzeń za wyjątkiem środków transportu.

Ile?

Minimalna wartość projektu wynosi 75 tyś , maksymalna zaś 500 tyś zł. Poziom refundacji kosztów to 70%.

Kiedy?

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach tego działania odbędzie się w terminie od 21.07.08 do 01.08.08r.

 • Priorytetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, działające minimum 12 miesięcy.

Na co?

Na projekty przewidujące nabycie nieruchomości pod działalność gospodarczą, budowę lub rozbudowę budynków, unowocześnienie, zakup nowych lub używanych maszyn i urządzeń za wyjątkiem środków transportu.

Ile?

Minimalna wartość projektu kształtuje się następująco: dla mikroprzedsiębiorstw – 500 tyś, dla małych i średnich firm – 100 tyś, dla dużych – 500 tyś zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln. zł. Poziom refundacji wynosi 50%

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest w lipcu 2008 roku.

 • Priorytetu V, Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska.

Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, działające minimum 12 miesięcy.

Na co?

Na realizację projektów przewidujących zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

Ile?

Maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln zł. Małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot kosztów na poziomie 60%, średnie – 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków przewidywany jest dopiero w przyszłym roku.

 • Priorytetu V, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, działające minimum 12 miesięcy.

Na co?

Na projekty mające na celu przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie, zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii, specjalistyczne usługi doradcze.

Ile?

Maksymalna wartość projektu kwalifikująca się do wsparcia wynosi 4 mln zł. Mikroprzedsiębiorstwa otrzymają zwrot poniesionych wydatków na poziomie do 70%, małe – do 60%, średnie – do 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków przewidywany jest dopiero w przyszłym roku.

 • Priorytetu V, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Dla kogo?

Mikro, małe, średnie i duże firmy mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, działające minimum 12 miesięcy.

Na co?

Na projekty przewidujące wsparcie promocji lokalnych i regionalnych produktów, uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych i misjach gospodarczych.

Ile?

Maksymalna wartość projektu wynosi 30 tyś zł w przypadku uczestnictwa w targach branżowych i wystawach, 20 tyś na działania informacyjno – promocyjne i 10 tyś na uczestnictwo w misjach gospodarczych. Poziom dofinansowania będzie się kształtował następująco: Mikro – 70%, Małe -

Kiedy?

Nabór wniosków na opisane działanie przewidziany jest na lipiec 2008 roku.

 • Priorytetu VI Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Na co?

Na budowę i rozbudowę infrastruktury gastronomicznej, noclegowej i rekreacyjno – sportowej, opracowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych i uzdrowiskowych.

Ile?

Poziom dofinansowania kształtuje się następująco: mikroprzedsiębiorstwa – 70%, małe – 60%, średnie i duże – 50%.

Kiedy?

Nabór wniosków przewidywany jest dopiero w przyszłym roku.


Dotacje dla przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego


Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przewidziane jest w:

Priorytecie I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa mające siedzibę i działające na terenie województwa dolnośląskiego.

Na co?

Na projekty przewidujące:

 1. Wdrażanie technologii informacyjnych oraz prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej.

 2. Wprowadzanie zasadniczych zmian w procesie produkcji i świadczeniu usług.

 3. Wprowadzenie nowych produktów i usług.

 4. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).

 5. Inwestycje w zakresie zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu.

 6. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej (bazy noclegowej i gastronomicznej).

 7. Inwestycje zakładające dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego .

 8. Wprowadzanie nowych technologii prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, wodę i surowce.

Ile?

· od 100 tys. PLN do 8 mln zł wydatków kwalifikowanych - w przypadku dotacji inwestycyjnych dla MŚP oraz w przypadku dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw z branży uzdrowiskowej,

· od 40 tys. PLN do 800 tys. zł wydatków kwalifikowanych – w przypadku dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstwa prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat,

· od 50 tys. PLN do 400 tys. zł wydatków kwalifikowanych – w przypadku dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R,

Wartość dofinansowania wynosi 40% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw, 50% dla średnich przedsiębiorstw, 60% dla małych przedsiębiorstw i mikro.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na październik 2008 roku.

 • Priorytecie I, Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa mające siedzibę i działające na terenie województwa dolnośląskiego.

Na co?

Na projekty zakładające doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością; ochrony środowiska; uzyskiwania certyfikatów; wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie; opracowania planów marketingowych; wprowadzaniem produktów na zagraniczne rynki, doradztwo w zakresie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjności, dotacje na uczestnictwo w targach branżowych i misjach gospodarczych.

Ile?

Wartości projektów kształtują się następująco:

 • od 10 tys. do 400 tys. zł wydatków kwalifikowanych – w przypadku doradztwa dla MŚP,

 • od 10 tys. PLN do 100 tys. PLN wydatków kwalifikowanych – w przypadku udziału MŚP w targach, wystawach i misjach,

Poziom refundacji zarówno w pierwszym jak i drugim typie projektów wynosi 50%.

Kiedy?

Termin naboru wniosków na opisane działanie przewidziany jest na wrzesień 2008 roku.

 • Priorytecie II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działanie 2,1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność telekomunikacyjną.

Na co?

Na budowę, rozbudowę regionalnych sieci szkieletowych, sieci dostępowych, wyposażenie regionalnych centrów zarządzania sieciami, wdrażania bezpiecznych systemów transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Ile?

Wartość projektu wynieść może 150 tyś zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Kiedy?

Termin naboru wniosków przewidziany jest na przyszły rok.

wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Lubelskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Lubelskie

  Newsletter