PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Czym jest PROW?


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowi instrument realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie ROW, czyli rozwoju obszarów wiejskich. Dokument określa cele, priorytety i zasady, na podstawie których wspierane będą liczne działania dotyczące tej kwestii.


PROW stanowi końcowy element procesu programowania, który został zorganizowany w zgodności ze strategicznym podejściem przedstawionym przez Komisję Europejską. Otóż na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny, który pozwala rozpoznać silne i słabe strony obszarów wiejskich na terenie Unii Europejskiej, zmierzyć postęp w osiąganiu unijnych priorytetów, a ponadto identyfikuje osie priorytetowe wspólne dla krajów członkowskich. Następnie w oparciu o unijną strategię przygotowywana jest krajowa strategia rozwoju obszarów wiejskich, która pozwala przełożyć priorytety wspólnotowe na sytuację krajową. A podstawowym narzędziem realizacji omawianej strategii w Polsce jest właśnie PROW.


Program ten dzieli się na bardzo dużo podprogramów skierowanych m.in. do rolnictwa, lokalnych grup działania oraz przedsiębiorców.małopolski przedsiębiorca w ramach takiego programu. Nas interesuje przede wszystkim co może zyskać


Dla kogo dotacje w ramach PROW?


Jeżeli planujesz uruchomić działalność lub już prowadzisz własną firmę na terenie wiejskim albo w niewielkiej miejscowości, to możesz skorzystać z działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ten sposób masz możliwość otrzymania dotacji na założenie lub rozwój np. domu weselnego, zajazdu, restauracji, przedszkola oraz wielu innych działalności prowadzonych na terenach wiejskich.


Przedstawiona niżej dotacja przeznaczona jest dla osób zamierzających otworzyć własną firmę oraz dla firm już działających. Jednakże w drugim przypadku wymagane jest posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, co upraszczając sprowadza się do zatrudniania nie więcej niż 10 osób i osiągania obrotu nieprzekraczającego 2 mln euro. Przewiduje się, że w latach 2007–2013 pomoc otrzyma około 27 300 beneficjentów. A w związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty, liczy się nie tylko dobrze przygotowany projekt, w skład którego wchodzi wniosek i biznesplan, ale także kolejność jego zgłoszenia.


Ponadto istnieją szczegółowe wymogi dotyczące przyznawania dotacji. Aby otrzymać wsparcie, przedsięwzięcie musi być ekonomicznie uzasadnione oraz powinno być zgodne z przepisami prawa, które mają dla niego zastosowanie. Podczas jednego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o dotację.


Program działa na terenie całego kraju to znaczy, że ma takie same zasady programu obowiązują w każdym województwie. Instytucją odpowiedzialną za realizacje całego programu jest Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.


Ile można uzyskać?


Dotacja ma formę zwrotu do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i może wynieść od 100 tys. do 300 tys. złotych. Pojedyncza firma w ramach tego działania ma szansę otrzymać maksymalnie 300 tys. zł, przy czym w przypadku przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalną kwotą dotacji jest 100 tys. zł.


Maksymalna wielkość pomocy finansowej uzależniona jest także od ilości miejsc pracy, które zamierzasz utworzyć w wyniku realizacji projektu. I tak możesz otrzymać do:


– 100 tys. zł — jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne);

– 200 tys. zł — jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;

– 300 tys. zł — jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie przynajmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne).


Przykład: Planujesz wybudowanie oraz wyposażenie domu weselnego, a koszt tej inwestycji wyniesie 500 tys. zł. W takim przypadku będziesz mógł liczyć na otrzymanie bezzwrotnej dotacji w wysokości połowy poniesionych kosztów, czyli 250 tys. zł, ale pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 miejsc pracy w ramach planowanego przedsięwzięcia. Natomiast jeśli liczba nowych miejsc pracy będzie mniejsza niż 5, maksymalną kwotą wsparcia będzie 200 tys. zł, a w przypadku liczby utworzonych stanowisk mniejszej niż 2 dotacja będzie wynosiła 100 tys. zł.


Jak otrzymać dotację?


Aby otrzymać wsparcie na uruchomienie lub rozwój własnej działalności, trzeba pokonać pięć poniższych etapów.


Etap I — Składanie wniosku


Wniosek o przyznanie dotacji składamy wraz z wymaganymi załącznikami w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po dwóch tygodniach od podania oficjalnej informacji o możliwości składania wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Data zakończenia naboru uzależniona jest od dostępnych środków finansowych, a informacja o ich limicie dla danych województw podawana jest co dwa tygodnie przez prezesa ARiMR za pośrednictwem Internetu.


Wniosek można złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną. Dodatkowo istnieje możliwość dostarczenia go przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. Małopolski Oddział Regionalny ARiMR znajduje się pod adresem ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków.


Etap II — Rozpatrzenie i weryfikacja wniosku


Od momentu złożenia wniosku ARiMR ma cztery miesiące na jego rozpatrzenie. Jeśli jednak okres ten okaże się niewystarczający, to Agencja poinformuje Wnioskodawcę o przyczynach zwłoki i poda nowy termin rozpatrzenia wniosku, który wówczas nie powinien przekroczyć trzech miesięcy. Wsparcie udzielane jest według kolejności złożenia wniosków.


Na początku wniosek poddawany jest wstępnej weryfikacji, a jeśli stwierdzone zostaną pewne braki lub uchybienia, Agencja nie udzieli pomocy. W dalszej fazie weryfikacji wniosek oceniany jest pod względem kompletności i poprawności, a także w aspekcie technicznym i ekonomicznym. Następuje także wizytacja na miejscu planowanej działalności. Natomiast jeżeli wniosek nie spełnia określonych wymagań, Agencja w formie pisemnej wzywa Wnioskodawcę do usunięcia uchybień w terminie trzech tygodni od momentu doręczenia wezwania.


Etap III — Podpisanie umowy o przyznanie dotacji


Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ARiMR w formie pisemnej zawiadamia Wnioskodawcę o terminie zawarcia umowy, który następuje nie później niż po dwóch tygodniach od otrzymania zawiadomienia. Umowę podpisuje się na określonym przez Agencję formularzu, a zawiera ona:


– cel i zakres przedsięwzięcia,

– prawa i obowiązki stron,

– zobowiązania Beneficjenta,

– wysokość i maksymalny poziom otrzymanego wsparcia,

– tryb i warunki dokonywania płatności,

– okoliczności, w których umowa może zostać zmieniona pod określonymi warunkami.


Należyte wykonanie przez Beneficjenta zobowiązań zawartych w umowie zabezpieczone jest wekslem in blanko oraz deklaracją wekslową podpisaną na specjalnym formularzu udostępnionym przez Agencję.


Etap IV — Realizacja przedsięwzięcia


Podpisanie ww. umowy czyni z Wnioskodawcy Beneficjenta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od tego momentu może on rozpocząć realizację przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym określonym w umowie. Trzeba jednak wiedzieć, że poniesienie kosztów kwalifikowanych wymaga odpowiedniego udokumentowania przez zgromadzone oryginały faktur, dowody zapłaty lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.


Etap V — Otrzymanie dotacji


Aby uzyskać przysługującą refundację kosztów kwalifikowanych, Beneficjent składa wniosek o płatność pośrednią lub ostateczną po zrealizowaniu odpowiednio całości przedsięwzięcia lub jednego z jego etapów. Wniosek ten wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w tym samym Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym wcześniej złożony został wniosek o przyznanie wsparcia. W skład załączników wchodzą dokumenty potwierdzające poniesione koszty, a także wszelkie wymagane zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia, opinie lub inne decyzje związane z realizacją przedsięwzięcia.


Najbliższy nabór: koniec II kwartału 2010


wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Opolskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Opolskie

  Newsletter