Najłatwiej o dotacje z Urzędu Pracy

Najłatwiej o dotacje z Urzędu Pracy

      Najprostszym sposobem na pozyskanie środków na założenie własnej działalności gospodarczej jest dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości pięciokrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia. W chwili obecnej jest to ok. 19 tys. zł., lub 40 tys. zł dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Należy również zaznaczyć, że procedura przyznawania dotacji może się różnić w zależności od regionu, gdyż PUP-y miały dużą dowolność w określaniu procedur przyznawania środków.

      Najlepszym okresem na złożenie wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Pracy jest początek roku. Urzędy Pracy dostają wtedy fundusze na wszelkie programy pomocowe dla bezrobotnych, w tym także na bezzwrotne dotacje dla osób zakładające własną działalność gospodarczą. Początek roku to najlepszy moment z uwagi na możliwość wyczerpania środków na ten cel. Zdarza się, że już w połowie roku program na start nie jest obsługiwany.

      Jednorazowa bezzwrotna dotacja na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielone osobie bezrobotnej, która spełnia następujące warunki:

 • - jest pełnoletnia,
 • - jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy przez (minimalny okres statusu bezrobotnego ustalany jest przez każdy PUP indywidualnie),
 • - nie jest karana za przestępstwa gospodarcze przez okres min 2 lat,
 • - planowana przez bezrobotnego działalność będzie prowadzona na terenie powiatu wnioskodawcy lub powiatów ościennych,
 • - bezrobotny zamierzający uruchomić działalność gospodarczą powinien wskazać lokal, w którym działalność ta będzie prowadzona, ponieważ powiatowy urząd   pracy sprawdza stan przygotowania lokalu,
 • - w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu/przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • - nie otrzymał dotychczas pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych, na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej i nie prowadził działalności gospodarczej,

    
     Osoba bezrobotna starając się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej musi wskazać kwotę wnioskowanych środków, podać jaki rodzaj działalności gospodarczej zamierza prowadzić, dokonać kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich sfinansowania.

      Zainteresowany założeniem działalności gospodarczej powinien również wskazać, jaki rodzaj działań podjęła na rzecz uruchomienia działalności, w szczególności:

 • - pozyskania lokalu,
 • - uzyskania niezbędnych pozwoleń,
 • - odbycia szkoleń.

     
     Bezrobotny chcąc uzyskać dotację na działalność gospodarczą, jest zobowiązany do przedstawienia w urzędzie pracy szczegółowej specyfikacji i harmonogramu zakupów w ramach wnioskowanych środków, czyli biznes planu.
Jest to najważniejszy element dokumentacji składany w urzędzie. Przygotowując się do prowadzenia własnej działalności oraz pozyskaniem dofinansowania koniecznością jest napisanie dobrego biznesplanu. Wymagany będzie nie tylko przy składaniu wniosku o dofinansowanie w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Może być potrzebny np w banku, w którym będziesz się starał o kredyt, lub w innych instytucjach oferujących różnorodne formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

    Profesjonalnie przygotowany biznesplan może być niezbędny przy poszukiwaniu nowego wspólnika, którego będziesz chciał przyjąć do interesu jako zastrzyk świeżego kapitału. Biznesplan będzie stanowił wizytówkę Ciebie i twojej firmy podczas oceny formalnej i merytorycznej przez Urząd Pracy. Od tego jak zostanie on odebrany i potraktowany przez osoby weryfikujące zależy to czy uda ci się pozyskać kapitał na dalszy rozwój firmy lub jej dofinansowanie. Dlatego też nie można sobie pozwolić na fuszerkę w tej dziedzinie. Nawet najpiękniejsze i najbarwniejsze opowieści, jakie będziesz snuł w Powiatowym Urzędzie Pracy lub potencjalnym inwestorem nie przysłonią niekorzystnego wrażenia pozostawionego przez niedbały i niewłaściwie wykonany biznesplan. W ekstremalnych sytuacjach możesz nawet nie mieć szansy na rozmowę z takim człowiekiem, gdyż skreśli cię on już po kilku pierwszych stronach Twojego biznesplanu.

      Tak naprawdę ogólny biznesplan, opisujący szczegółowo najbliższą i dalszą przyszłość firmy powinno przygotować każde przedsiębiorstwo. Niezależnie od tego czy jest to nowo założone przedsięwzięcie, czy też firma od lat działająca na rynku z powodzeniem.
Musi również przedstawić przewidywalne efekty ekonomiczne działalności, na której prowadzenie chce otrzymać bezzwrotną dotację.

      Osoba bezrobotna, chcąca otrzymać dotację z urzędu pracy na działalność gospodarczą, a spełniająca powyższe warunki, powinna złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami oraz biznesplanem w Powiatowym Urzędzie Pracy. Całość dokumentów jest sprawdzana pod względem ekonomicznym i merytorycznym przez pracowników urzędu. Z osobą, której wniosek o dotację otrzyma pozytywną ocenę komisji działającej w PUP, zostaje zawarta umowa oraz wypłacone jednorazowe środki na działalność gospodarczą. Osoba ta, traci równocześnie status bezrobotnego.

      Obowiązująca ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera informacje dotyczące zabezpieczeń zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy zawartej z urzędem pracy (kwota dotacji musi posiadać zabezpieczenie np. żyrantów, na wypadek niepowodzenia przedsięwzięcia i konieczności zwrotu dofinansowania).

      Reasumując bardzo ważne jest, jeśli w najbliższym czasie planujemy rozpocząć starania o dotację z Urzędu Pracy, aby dowiedzieć się już teraz, jak wygląda sprawa funduszy na ten cel w Twoim mieście powiatowym. Odpowiednie przygotowanie i zapoznanie się z wszystkimi formalnościami pomoże nam w uzyskaniu dofinansowania bez żadnych niespodzianek.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Kujawsko - Pomorskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Kujawsko - Pomorskie

  Newsletter