Programy Operacyjne na lata 2007-2013

Programy Operacyjne na lata 2007-2013

     Aby sięgnąć po unijne środki Polska musiała opracować szereg dokumentów programowych w oparciu o które będzie można starać się o dofinansowanie z unijnej kasy. Najważniejszym dokumentem jest Narodowa Strategia Spójności, która określa priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych. Celem strategicznym Narodowej Strategii jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cele Narodowej Strategii będą realizowane poprzez tak zwane programy. W latach 2007 - 2013 będą obowiązywały następujące programy wsparcia:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski, rozwój infrastruktury technicznej, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, zdrowia oraz tożsamości kulturowej. Dofinansowane zostaną tutaj duże inwestycje na poziomie krajowym w obszarze ochrony środowiska, rozwoju sieci transportowej i energetycznej, w dziedzinie kultury, służby zdrowia i szkolnictwa wyższego.
2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności obejmującej działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym czy handlowym. Przewiduje się tu dofinansowanie projektów badawczych i prac rozwojowych prowadzących do powstawania i wdrażania nowoczesnych technologii i innowacji; infrastruktury jednostek naukowo - badawczych; przedsiębiorstw wprowadzających nowoczesne technologie i rozwiązania innowacyjne; przedsiębiorstw poszukujących zagranicznych partnerów handlowych; budowy elektronicznej administracji i e - usług.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - ma na celu wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej. W ramach tego programu będzie można liczyć na dofinansowanie takich dziadzin jak: przeciwdziałanie bezrobociu; podnoszenie jakości systemu oświaty i szkolnictwa wyższego; kształcenie kadr i rozwój pracowników; podnoszenie jakości usług administracji publicznej i samorządowej.
4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - ma na celu wsparcie pięciu najsłabiej rozwiniętych województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, i warmińsko - mazurskiego. Program ten przewiduje wsparcie regionalnych gospodarek; ośrodków edukacji; infrastruktury drogowej, transportowej, komunikacyjnej i turystycznej.
5. Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne - poszczególne województwa opracowały programy wsparcia na poziomie regionalnym, w których przewidują dofinansowanie regionalnej infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, zdrowotnej, turystycznej, edukacyjnej, środowiska naturalnego. W każdym z regionalnych programów przewidziane jest także wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na działania prowadzące do ich rozwoju.
6. Programy Współpracy terytorialnej - obejmują współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną.


    Wśród programów unijnych na lata 2007 - 2013 można wyróżnić ponadto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma on na celu wsparcie obszarów wiejskich poprzez dofinansowanie inwestycji prowadzących do poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; poprawy środowiska naturalnego obszarów wiejskich, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich; zróżnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Łódzkie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Łódzkie

  Newsletter