Programy unijne dla przedsiębiorstw, cz.1

Programy unijne dla przedsiębiorstw, cz.1

       W ramach programów unijnych przewidzianych na lata 2007-2013 polscy przedsiębiorcy dostaną rekordową ilość pieniędzy. Warto wiedzieć, że programy dzielą się na poszczególne priorytety oraz działania. Nie wszystkie będą przeznaczone na bezpośrednie wsparcie firm.
       Poniżej znajduje się opis działań w ramach poszczególnych programów krajowych skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw.

      Na szczeblu krajowym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z następujących programów:


     Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:

Działanie 1.4
Wsparcie projektów celowych -  dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne, organizacyjne, prowadzonych przez przedsiębiorców  lub przez jednostki naukowe na zlecenie przedsiębiorców.

Działanie 3.3
Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP - dofinansowanie usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw polegających na przygotowaniu przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego finansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Działanie 4.1
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (prace badawcze i rozwojowe)- dofinansowanie projektów inwestycyjnych przewidujących zakup środków trwałych i wartości niematerialnych oraz doradztwa koniecznych do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4.

Działanie 4.2
Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach - wsparcie przewidziane jest w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R,  zakupu usług doradczych oraz zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach.

Działanie 4.3
Kredyt technologiczny - przewiduje sfinansowanie inwestycji polegających na wdrożeniu nowych technologii przy pomocy kredytu technologicznego, który może zostać częściowo umorzony.

Działanie 4.4
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym - wsparcie uzyskają projekty zakładające zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w dziedzinie organizacji, produkcji i świadczenia usług, które są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata.

Działanie 4.5
Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki - przewiduje dofinansowanie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych - o dużej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy - inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym.

Działanie 5.4
Zarządzanie własnością intelektualną - przedsiębiorcy mają tu możliwość uzyskania dotacji na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski oraz koszty związane z postępowaniem w zakresie unieważnienia lub wygaśnięcia patentu.

Działanie 6.1
Paszport do eksportu - przewiduje wsparcie dla przedsiębiorstw, które chciałyby rozszerzyć zasięg swojej działalności na inne kraje Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy mogą liczyć tu na bezpłatne doradztwo, badania i ekspertyzy, uczestnictwo w targach międzynarodowych, wyszukiwanie partnerów oraz uzyskanie niezbędnych certyfikatów.

Działanie 8.1
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - dofinansowanie indywidualnych projektów mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność nie dłużej niż 1 rok na świadczenie tzw. e - usług.

Działanie 8.4
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" - ma na celu wsparcie przedsiębiorstw zamierzających świadczyć usługi internetowe na obszarach na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

     Program Operacyjny Infrastrunktura i Środowisko:

Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego - dofinansowanie uzyskają tu małe, średnie i duże przedsiębiorstwa na doradztwo i działania związane z uzyskaniem odpowiednich certyfikatów środowiskowych oraz stworzeniem systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie.

Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwie - wsparcie działań mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów w przedsiębiorstwie, ograniczenie energo- i wodochłonności, zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów.

Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik -  dofinansowanie zmian technologii produkcji na bardziej oszczędne i przyjazne środowisku.

Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej - Wsparcie mogą otrzymać inwestycje w technologie oraz infrastrukturę gospodarki wodno - ściekowej w przedsiębiorstwach mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych.

Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza - dofinansowanie inwestycji w zakresie dostosowania istniejących instalacji do wymagań przepisów  unijnych o emisji pyłów i zanieczyszczeń.

Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów - dofinansowane zostaną tu projekty przewidujące budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia odpadów.

Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych -  przeznaczone dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu i logistyki na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania i monitorowania ruchu.

Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie projektów obejmujących przykładowo budowę farmy wiatrowej, elektrowni wodnej, elektrowni na biomasę, gaz, budowę ciepłowni geotermalnej, instalację kolektorów słonecznych.

Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie projektów przewidujących budowę zakładu albo instalacji  do produkcji biokomponentów, biogazu i biopaliw.

      Program Rozwój Obszarów Wiejskich:

Działanie 3.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dofinansowanie na działania wiążące się z szeroko rozumianym rozwojem przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie do 5 tyś mieszkańców.

      Program Operacyjny Rozwój Obszarów Polski Wschodniej (przeznaczony dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko - mazurskiego):

Działanie 1.3 Wspieranie innowacji - wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie tworzenia infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry.

Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - dofinansowanie na budowę lub rozbudowę ponadregionalnej sieci szerokopasmowego Internetu oraz opracowanie i organizację szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowy.

 

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm Świętokrzyskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm Świętokrzyskie

  Newsletter