Dotacje na turystykę w Małopolsce

Dotacje na turystykę w Małopolsce

      Przedsiębiorcy województwa małopolskiego, którzy mają zamiar realizować inwestycje w sektorze turystyki mogą korzystać z dwóch form wsparcia: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (MRPO) oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

      MRPO przewiduje wsparcie sektora turystyki w ramach Priorytetu 3 Turystyka i przemysł kulturowy. Głównym celem tego priorytetu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa poprzez rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, podniesienie standardu i jakości świadczonych usług oraz zwiększenie oferty produktów i usług turystycznych.

W oparciu o Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej dla przedsiębiorców przewidziane jest wsparcie w oparciu o tzw. schematy:

Schemat B
dotyczy przedsiębiorstw działających w sektorze uzdrowiskowym. Przykładowe projekty będą związane z budową, rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej na terenie uzdrowisk. Wsparcie przewidziane jest tu na poziomie: 500 tyś - 5 mln zł.

Schemat C
i D dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność i realizujących projekt w obszarze turystyki rekreacji i sportu. Przykładowe projekty obejmować będą:

  -  opracowanie i wdrożenie nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym;
   -  inwestycje służące rozwojowi funkcji turystycznych stacji narciarskich i akwenów wodnych;
   -  inwestycje w zakresie infrastruktury rekreacyjnej;
   -  inwestycje w infrastrukturę targowo - wystawienniczą związaną z turystyką biznesową;
   - budowę nowych i rozbudowę istniejących obiektów hotelarskich;
   - budowa i rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej;
   - przystosowanie obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich;
   - podniesienie jakości świadczonych usług;
   - inwestycje w istniejące schroniska.

      Wsparcie w przypadku Schematów C i D wyniesie od 500 tys. do 2 mln zł. Poziom dofinansowania kształtuje się następująco:

1.      Mikroprzedsiębiorstwa - 50%
2.      Małe - 40%
3.      Średnie - 30%.

      Poziom dofinansowania w każdym z przedsiębiorstw może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych, jeżeli firma jest zlokalizowana na terenach o wskaźniku przedsiębiorczości niższym niż 75% średniej wojewódzkiej.

      Termin składania wniosków na opisane wyżej działania przewidziany jest na I kwartał 2009 roku. Warto jednak już dziś podjąć działania w tym kierunku. Dobre projekty nie powstają z dnia na dzień. Możesz zlecić naszej firmie przygotowanie projektu, biznes planu, wniosku i wszelkich niezbędnych dokumentów.

      W przypadku rolników, mikroprzedsiębiorstw lub osób chcących założyć działalność gospodarczą w sektorze turystyki mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenach do 5000 mieszkańców istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

      Działanie 3.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przewiduje wsparcie dla rolników na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty przewidujące budowę, przebudowę lub remont budynków przeznaczonych pod usługi agroturystyczne, niezbędne wyposażenie i sprzęt do prowadzenia działalności. Maksymalna kwota wsparcia wynosi tutaj 100 tyś zł.

      Działanie 3.4 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przewiduje wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności związanej z usługami turystycznymi, sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna kwota wsparcia w tym działaniu wyniesie 300 tyś zł.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Zachodniopomorskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej. Przewidu

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Zachodniopomorskie

  Newsletter