6.2 PO KL 40 tys. zł na dobry początek

6.2 PO KL 40 tys. zł na dobry początek

     Wszystkie osoby zainteresowane założeniem oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w ramach unijnego działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia z programu operacyjnego Kapitał Ludzki (skrót PO KL), mogą się starać się o bezzwrotne dofinansowanie w wysokości nawet 40 000 zł!

 

     Osoba zainteresowana pracą na własny rachunek zostanie objęta projektem, w ramach którego może liczyć także na dodatkowe wsparcie pomostowe przez rok od daty rozpoczęcia działalności od 600 zł do 1200 zł miesięcznie. Przyszły przedsiębiorca przejdzie również cykl profesjonalnych szkoleń oraz indywidualnych konsultacji. Głównym celem osi VI PO KL jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Polsce, jako najlepszej metody walki z bezrobociem.

Grupą docelową działania są:
- osoby do 25. roku życia
- kobiety (zwłaszcza matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy)
- osoby starsze, po 45. roku życia
- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)
- mieszkańcy obszarów wiejskich oraz miejscowości popegeerowskich.
- osoby niepełnosprawne.


      Jeżeli nie należymy do żadnej z wymienionych grup nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy mogli aplikować o wsparcie . Po prostu osoby należące do jednej z nich otrzymają dodatkowo, przy merytorycznej ocenie naszego wniosku 10 pkt. (20 pkt., jeżeli należą do dwóch lub więcej z w/w grup). W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są zameldowane na terenie województwa, którego dotyczy projekt. Kolejnym kryterium przyznania dofinansowania to brak prowadzenia działalności gospodarczej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

      Udzielanie dofinansowania będzie miało charakter etapowy:
1) Pierwszym etapem będzie weryfikacja pomysłów przez instytucję realizującą działanie, która zostaną wyłonione w drodze konkursu (ocena pod względem innowacyjności, pomysłowości, realności, potencjału kandydata na biznesmena). Jest to kluczowy element rekrutacji, gdyż to na tym etapie zostanie stwierdzone, czy nasz pomysł na własną działalność ma szansę powodzenia.

2) Kolejną czynnością, którą będziemy musieli wykonać w naszej drodze po dotację będzie udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach oraz sporządzenie profesjonalnego biznesplanu naszej przyszłej firmy zawierającego przedstawienie wydatków do kwoty 40 tys. zł.

3) Następnym krokiem jest złożenie projektu w Instytucji Pośredniczącej II stopnia (instytucje tego typu wybierane są przez Wojewódzki Urząd Pracy), która decyduje o przyznaniu środków.

4) Ostatnim etapem do otrzymania środków jest założenie własnej działalności gospodarczej.

      Po założeniu działalności można liczyć również na pomoc doradczą (a w wyjątkowych sytuacjach i finansową) w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności.

     Kluczowym kryterium podczas rekrutacji pomysłów biznesowych będzie opis przyszłej firmy. Zainteresowani będą musieli złożyć do instytucji obsługującej projekt krótką charakterystykę swojego biznesu, który następnie zostanie oceniony przez ekspertów. Po analizie i wyłonieniu najlepszych pomysłów, wybrane osoby zostaną zaproszone do wzięcia udziału w projekcie. Podczas szkoleń i indywidualnych konsultacji przyszli przedsiębiorcy przygotują profesjonalny biznesplan na podstawie, którego ocenią, na co przeznaczą 40 000 zł dotacji i czy jest im taka kwota potrzebna.


     Z dotacji będzie można sfinansować wydatki związane z uruchomieniem firmy. Jest również konieczne, aby wszystkie środki zostały wydane na usługi czy podmioty, których wybór wcześniej uzasadniliśmy. Kolejny krok to akceptacja naszych wydatków przez instytucję. W przypadku zakwestionowania któregokolwiek z nich, będziemy musieli sfinansować ów wydatek sami. Jeżeli będziemy postępować zgodnie z wytycznymi programu, żadna niemiła niespodzianka nie powinna nas spotkać. Należy również pamiętać, że na wszystkie zakupy należy przedstawić instytucji wdrażającej rachunki rozliczeniowe.

      Przed złożeniem biznesplanu oraz innych niezbędnych dokumentów naszego pomysłu na biznes, kandydaci muszą założyć własną działalność gospodarczą. W dalszej kolejności należy przekazać wszystkie zebrane w tym czasie dokumenty instytucji realizującej projekt. Następnie musimy poczekać na decyzję instytucji wdrażającej. Do czasu rozpatrzenia wniosku musimy prowadzić działalność bez żadnego wsparcia. Należy wziąć to pod uwagę z racji ewentualnych opóźnień.

  W ramach działania na start otrzymujemy:
- Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
- Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
- Wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. wsparcie finansowe w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia, doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

      Dodatkowych informacji można szukać na stronach internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy. Należy zauważyć, że to na stronach tych instytucji będą ogłaszane wyniki konkursów oraz lista instytucji obsługujących działanie 6.2. Gdy zostanie wyłoniona lista instytucji obsługujących projekt, to do tych organizacji powinniśmy się zgłosić z zapytaniem o warunki konkretnych projektów, w których chcielibyśmy wziąć udział.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl
  • ikona

    2009-08-17 09:31:04 przez wknet

    test

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel: 793 024 625
E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

Nasze e-booki:

Dotacje dla firm: Zachodniopomorskie

Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej. Przewidu

Czytaj więcej...
Dotacje dla firm: Zachodniopomorskie

Newsletter