ZUS dla prowadzących działalność

ZUS dla prowadzących działalność

    Jak opłacać składki ZUS? Kto może skorzystać z obniżonej stawki dla rozpoczynających działalność? Jakie są aktualne stawki składek? Takie wątpliwości ma każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana do wpłacania w swoim imieniu składek ZUS, a ponadto do odprowadzania składek za pracowników, w zależności od formy ich zatrudnienia. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się oprócz tej, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i innych przepisów szczególnych, także:
- twórcę i artystę,
- osobę wykonującą wolny zawód:
-w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- działalność wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- działalność wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

    Obowiązek powstaje w przypadku faktycznego prowadzenia działalności, a nie tylko posiadania uprawnienia do jej prowadzenia. ZUS określił różne rodzaje stawek w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze składkami emerytalno-rentowymi, wypadkowymi czy chorobowymi. Osoby prowadzące działalność obowiązkowo opłacają składki emerytalno - rentowe. Mogą one natomiast dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe, pamiętając jednak o tym, że dla zatrudnionych przez nich pracowników jest ona obowiązkowa i należy ją za nich odprowadzić.

    W przypadku ubezpieczenia wypadkowego, podlegają mu te same podmioty, które podlegają ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu, z wyłączeniem osób zatrudnionych na umowę - zlecenie. Obecnie normalna stawka, nieuwzględniająca specjalnych ulg, o których będzie mowa niżej, wynosi odpowiednio: 532,99 zł na ubezpieczenie społeczne, 205, 87 zł na ubezpieczenie zdrowotne oraz 43,86 zł na fundusz pracowniczy.

    Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność - stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
- rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.
- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej opłacają składkę według podstawy, którą jest zadeklarowana przez nich kwota, nie niższa niż 337,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2008 r.).

    Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą jednak skorzystać osoby,
które:
- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
- wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

    Osoby, który dopiero rozpoczynają działalność mogą skorzystać z ulgi, która obowiązuje ich przez pierwsze dwadzieścia cztery miesiące prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Wówczas składka wynosi 100, 57 zł na ubezpieczenie społeczne oraz 205, 87 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Należy jednak pamiętać, że stawki zmieniają się co kwartał i przedsiębiorca powinien je monitorować. Ze wspomnianej zniżki mogą korzystać także osoby, które już kiedyś prowadziły własny biznes, jednak zakończyły działalność, a od tego czasu minęło, co najmniej, pięć lat. Wówczas one także mogą przez dwa kolejne lata płacić promocyjne składki. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych może być przeprowadzone na deklaracjach imiennych lub deklaracji zbiorczej. Ten pierwszy sposób jest właściwy dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Wielkie zakłady zatrudniające duża liczbę pracowników korzystają natomiast z kart zbiorczych.


    Jeśli chodzi o odprowadzanie składek za zatrudnianych pracowników, to wpłaca się je, wypełniając i składając w Urzędzie deklarację imienną, o której była mowa wyżej. Obecnie, zatrudnienie zarówno na umowie o pracę, we wszystkich jej formach, a także na umowę zlecenie wiąże się z obowiązkiem zapłaty ZUS - u. Formą wykonania usługi na rzecz przedsiębiorcy, z którą nie wiąże się z konieczność płacenia składek, jest cywilnoprawna umowa o dzieło. Korzystne dla przedsiębiorców jest zatrudnianie studentów lub uczniów, którzy są zwolnieni z opłat na ubezpieczenie.

    Przedsiębiorcy, którzy nadal gubią się w gąszczu regulacji i nie radzą sobie z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mogą skorzystać z przygotowanych przez Urząd poradników, zamieszczonych w odpowiedniej zakładce na stronie www.zus.pl

    Składki za poszczególne miesiące należy obliczyć i wpłacić do 10 dnia następnego miesiąca osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie, a do 15 następnego miesiąca, pozostali płatnicy.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Śląskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Śląskie

  Newsletter