Zawartość biznes planu, czyli jakie informacje umieszczać oraz jakich błędów unikać

Zawartość biznes planu, czyli jakie informacje umieszczać oraz jakich błędów unikać

      Biznes plan ma zasadnicze znaczenie przy ubieganiu się o kredyt czy dotacje unijne. Zawartość elementów niezbędnych w tym dokumencie może się różnić w zależności od jego odbiorcy, tzn. czy jest to bank czy instytucja przyjmująca wnioski o dotacje. Dlatego też duże znaczenie ma zapoznanie się z podstawowymi wymogami instytucji, dla których jest on sporządzany. Spośród elementów biznes planu wyróżnić możemy takie trzy, które stanowią główną bazę zainteresowania każdej instytucji i są to: szanse powodzenia przedsięwzięcia, informacje o wydatkach oraz ocena ryzyka. Jednakże istotne jest, aby całość biznes planu była zrozumiała, spójna i zawierała wszystkie niezbędne informacje. Poniżej przedstawiamy charakterystykę części składowych dokumentu, jak również kilka przydatnych rad, którymi należy się kierować przy jego tworzeniu.


Znaczenie poszczególnych części biznes planu

1. Streszczenie

Jest to pierwsza część, której zadaniem jest na tyle zainteresować osobę czytającą, aby chętnie zapoznała się z dalszą częścią dokumentu. Nasze przedsięwzięcie musi robić wrażenie wyjątkowego i skazanego na sukces w porównaniu z kilkunastoma pozostałymi biznes planami, które inwestor ma codziennie do zaopiniowania.


Popełniane błędy:

- nieprzejrzyste opisy

- techniczny język

- niezgodność z pozostałymi częściami wynikająca z tworzenia tej części na początku zamiast pod koniec

- streszczenie tylko wybranych części


Wymagane informacje:

- ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

- adresat wniosku (czyli jaka instytucja)

- określenie celu (np. wysokość kredytu)

- planowany rynek docelowy

- profil klienta

- korzyści dla odbiorców

- potrzeby finansowe


Pamiętaj, że jeżeli pomysł nie zainteresuje urzędnika, może on zostać przekreślony nawet bez wczytywania się w dalszą część tematu.


2. Koncepcja przedsięwzięcia

Inwestorzy inwestują w ludzi, nie w pomysły. Biznes plan stanowi prezentacje pomysłu i jest źródłem informacji. Pomysł, mimo iż trafny, bez właściwego zastosowania i zarządzania nie będzie stanowił źródła sukcesu. Dlatego też prezentacja wnioskodawcy jest tak bardzo istotna dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Osoba opiniująca nasz biznes plan musi być pewna, że posiadamy odpowiednie kwalifikacje i poradzimy sobie z wypełnieniem założonych celów.

Popełniane błędy:

- data założenia oraz forma prawna firmy

- braki danych o właścicielach i udziałowcach

- nieprecyzyjne określenie rynku docelowego obecnych odbiorców

- brak informacji o istniejących kontrahentach i partnerach

- niedokładne określenie lokalizacji firmyWymagane informacje:

- wnioskodawca- kwalifikacje i doświadczenie

- lokalizacja firmy

- rodzaj i forma prawna

- schemat organizacyjny

- personel

- zakres działalności
Jeżeli nasz profil, jako osoby, która składa wniosek uzyska zaufanie, przedstawiony pomysł zostanie rozpatrzony z większą uwagą i pewnością, że został on dobrze przemyślany,
przygotowany i ma szanse na pełną realizacje.

                                     

3. Charakterystyka produktu

Nasz produkt musi przede wszystkim odpowiadać potrzebom klientów, wyróżniać się na tle oferty konkurencji i być właściwie dopasowany do rynku. Musimy wykazać jego wyjątkowość w porównaniu z istniejącymi już na rynku ofertami.


Popełniane błędy:

- idealizowanie własnego produktu

- niedocenianie przyszłych działań konkurencji oraz kierunku rozwoju rynku

- brak obiektywnego podejścia

- skupianie się na technicznych aspektach zamiast na wartości dodanej atrakcyjnej dla klientów

Niezbędne elementy:

- opis produktu

- cena i jakość produktu

- łatwość w sprzedaży

- korzyści dla klienta

- wady i możliwości ich wyeliminowania

- wymagania przy dopuszczaniu do obrotu np. atesty, certyfikaty jakości, pozwolenia

- faza, w jakiej znajduje się produkt


Nasz produkt czy usługa jest istotą i tworzy wizerunek naszej firmy. Dzięki wprowadzaniu udoskonaleń będziemy postrzegani jako firma innowacyjny i dynamiczna.


4. Charakterystyka rynku

Aby przedsięwzięcie odniosło sukces musi istnieć odpowiednia ilość potencjalnych odbiorców naszego produktu. Istotne jest tu również poznanie rynku, jego analiza i stadium rozwoju. Opis powinien być jak najbardziej rzeczowy, tzn. bazować na konkretnych liczbach, a nie tylko na przeczuciach autora. Rynek to również konkurencja. Konieczne jest, zatem zdefiniowanie konkurentów i ich pozycji, a także naszej przewagi przy zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Popełniane błędy:

- uwzględnianie tylko obecnej konkurencji, nie uwzględniając możliwości pojawienia się nowych graczy

- analiza oparta na rynkach zagranicznych z pominięciem kontekstu kulturowego i społeczno- gospodarczego

- zapominanie, iż opiniodawca nie jest ekspertem w każdej dziedzinie

- pominiecie czynników politycznych i makroekonomicznych


Niezbędne elementy:

- charakterystyka rynku

- rozwój i potencjał wzrostu

- zasięg terytorialny

- cechy docelowych segmentów rynku

- obecni i potencjalni klienci

- opis konkurencji

- pozycja rynkowa firmy względem konkurencji
Rynek jest naszym polem działań, środowiskiem dla firmy, dlatego tak ważne jest abyśmy poznali dokładnie wszystkie jego elementy.


5. Plan marketingowy

Ta część biznes planu zawiera przede wszystkim elementy marketingu-mix. Istotne jest, aby był on przedstawiony realistycznie, tzn. dopasowany do rynku, naszego produktu i możliwości firmy.

 

Popełniane błędy:

- brak całościowej strategii cenowej

- cena nie dostosowana do kosztów

- brak powiązania z szacunkową wartością dla klienta i poprzednimi częściami dokumentu

- pominięcie informacji o prognozach sprzedaży

Niezbędne elementy:

- obecna strategia marketingowa firmy

- opis planowanych działań

- kanały dystrybucji

- proponowana polityka cenowa

- techniki sprzedaży

- koszty planowanych przedsięwzięć

- stosowane materiały promocyjne


Nie wystarczy tylko dobry produkt i wizerunek firmy, aby klienci dowiedzieli się o naszej ofercie i chcieli z niej skorzystać. Tu kluczową rolę odgrywa właśnie skuteczny marketing.


6. Plany na przyszłość

W tej części przedstawiamy perspektywy rozwoju naszej firmy tzn. nasze plany w zatrudnieniu, wchodzeniu na kolejne rynki, zdobywaniu nowych klientów, a przede wszystkim przyszłe inwestycje. Należy tu także uwzględnić wpływ naszego przedsięwzięcia na obecną sytuacje firmy.  


Popełniane błędy:

- nierealistyczne określenie czasowej możliwości realizacji planów

- pominięcie niektórych etapów rozwoju firmy

Niezbędne elementy:

- określenie strategii działania na przyszłość

- plany inwestycyjne

- plany w zatrudnieniu

- możliwości poszerzenia zakresu działalności

- nowe potencjalne rynki do zdobycia


Jeżeli chcemy, aby nasza firma przetrwała na rynku ciągle musi się rozwijać, dlatego tak ważne jest planowanie inwestycji na przyszłość.

 

7. Organizacja i zarządzanie

Istotą tego fragmentu biznes planu jest schemat zawierający rozplanowane w czasie
i podzielone na poszczególne zadania plany wdrożenia naszego przedsięwzięcia. Plan ten musi być realny, wykonywalny i zrozumiały dla każdego uczestnika procesu. Część ta umożliwia także stworzenie hierarchizacji zadań, zlokalizowanie zagrożeń i jednocześnie ukazuje zależności pomiędzy poszczególnymi etapami.


Popełniane błędy:

- nieprzejrzysta struktura (najlepiej jest użyć do tego format wykresu Gantt’a)

- zbytni optymizm

- za duża ogólnikowość lub też przywiązywanie wagi do szczególików

Niezbędne elementy:

- harmonogram prac

- struktura działania firmy

- kontrola i weryfikacja zgodności dotychczasowego efektu z założeniami

- nakłady na badania i rozwój


Nawet najlepszy pomysł nie odniesie sukcesu, jeśli nie będzie prawidłowo rozplanowany, zarządzany i kontrolowane będzie jego wdrażanie w naszej firmie.


8. Analiza SWOT

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego biznesu. Analiza rzeczywistości pozwala na określenie pozycji firmy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Powinny być stworzone trzy scenariusze: optymistyczny, pesymistyczny i realistyczny. Wskazujemy tutaj także przewidywalne ryzyko niepowodzenia i sposoby zabezpieczenia się przed nim.


Popełniane błędy:

- niedostrzeganie ryzyka

- brak powiązań z wcześniejszymi

elementami biznes planu, które mają

wpływ na szacowane ryzyko

- zatajanie faktycznych braków i zagrożeń


Niezbędne elementy:

- mocne i słabe strony firmy

- szanse i zagrożenia

- oszacowanie potencjalnego ryzyka

Jeśli już na początku nie uświadomimy sobie zagrożeń, jakie związane są z naszym przedsięwzięciem to nie będziemy potrafili im zaradzić.


9. Plan finansowy

W tej części biznes planu należy się skupić na udzieleniu kluczowych informacji dla podjęcia decyzji o inwestowaniu w naszą firmę. Odtąd zaczyna się część obliczeniowa biznes planu, która w 70% decyduje o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu naszego wniosku. Dlatego też istotne jest, aby nie zawierała ona żadnych błędów, a jednocześnie jasno wskazywała na rzetelność opracowanych danych.

Popełniane błędy:

- brak jasnych wniosków dla inwestorów

- brak przekonywujących prognoz przyszłych przepływów pieniężnych

- zła amortyzacja kredytu

- zawyżenie przychodów i zaniżanie kosztów

- zbyt duża rentowność

- nie uwzględnianie zobowiązań wobec dostawców i budżetu państwa


Niezbędne elementy:

- rachunek zysków i strat

- bilans

- rachunek przepływów środków pieniężnych

- historyczne dane finansowe

- zapotrzebowanie na kapitał

- kalkulacje progu rentownościRzetelne przeprowadzenie analizy finansowej naszego przedsięwzięcia ma kluczowe znaczenia dla jego powodzenia.


10. Wniosek końcowy

Wniosek końcowy jest podsumowaniem planu całego przedsięwzięcia. Zwraca uwagę na czynniki, które przekonują o trafności danego pomysłu. W podsumowaniu wymieniamy nakłady oraz przewidywane zyski. W przypadku niezdecydowania osoby wyrażającej opinie ta końcowa część biznes planu może mieć rozstrzygający wpływ na przyjęcie bądź odrzucenie wniosku.

Pamiętajmy o umieszeniu na początku dokumentu spisu treści, a także na końcu biznes planu załączników, takich jak np. bilans, dane techniczne i produkcyjne, kopie najważniejszych produktów, schemat organizacyjny.


wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Lubuskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Lubuskie

  Newsletter