Dotacja na utworzenie stanowiska pracy

Dotacja na utworzenie stanowiska pracy
    Pracodawca stwarzający nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej może starać się o refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów jego utworzenia. Można otrzymać prawie 19 tys. zł na utworzenie nowego stanowiska pracy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na tworzone stanowisko pracy. Aby móc ubiegać się o taką dotacje musimy w pierwszej kolejności złożyć do Urzędu Pracy wniosek o refundacje utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Wniosek można pobrać ze strony www swojego Urzędu Pracy. Następnie wraz z wymaganymi dokumentami składamy wszystko do Powiatowego Urzędu Pracy. Do 30 dni otrzymamy pozytywną lub negatywną decyzje odnośnie naszego wniosku. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wypełnione i otrzymaliśmy decyzje pozytywną, zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy z Urzędem Pracy. W miedzy czasie tworzymy stanowisko pracy poprzez zakup np. mebli, komputera itp. a urząd podsyła nam kandydatów do objęcia owego stanowiska Pracy. Gdy wybierzemy właściwą osobę, oraz kupiliśmy wszystko to udajemy się fakturami do urzędu po refundacje.

    Podstawę prawną refundacji stanowiska pracy stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami).
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozwala na okresową aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Refundacja może stanowić ciekawą formę dotacji inwestycyjnej w firmie, która planuje określone zakupy inwestycyjne np.: nowe maszyny, do których obsługi i tak musiałaby zatrudnić pracownika.

    Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia oznacza zwrot kosztów poniesionych pracodawcę z tytułu stworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Firma zamierzający wyposażyć i doposażyć stanowisko pracy składa wniosek do PUP (zawierający proponowaną formę zabezpieczenia). O refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy może starać się tylko ten pracodawca, u którego stan zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie uległ zmniejszeniu i zobowiązuje się do utrzymania stworzonego miejsca pracy przez okres nie krótszy niż dwa lata w pełnym wymiarze czasu pracy. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku, pracodawca otrzyma od PUP informację o sposobie jego rozpatrzenia. Refundacja nie może przekroczyć kwoty faktycznie poniesionych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy i dokonywana jest na wniosek pracodawcy po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych.


    Refundacja ze środków Funduszu Pracy zwana "pomocą na zatrudnienie", jest pomocą publiczną na tworzenie stanowisk pracy. Maksymalna wysokości refundacji wynosi ponad 19 tys. zł na jedno stanowisko pracy. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli nie dotrzymał warunków refundacji.


wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Śląskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Śląskie

  Newsletter