Najczęściej popełnianie błędy przy ubieganiu się o dotacje

Najczęściej popełnianie błędy przy ubieganiu się o dotacje

    Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, coraz więcej przedsiębiorców korzysta z pomocy finansowej UE. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek o dofinansowanie. O tym, czy nasza firma otrzyma fundusze na dalszy rozwój lub rozpoczęcie działalności, decyduje właśnie wniosek, który powinien spełniać wszelkie wymogi formalne. Wiele osób traci szansę na otrzymanie dotacji, dlatego, że ich projekty zawierają błędy, które według komisji oceniającej są niedopuszczalne. Jak skonstruować wniosek, tak by odniósł sukces? Przede wszystkim, unikając błędów swoich poprzedników. W tym celu warto przeanalizować najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorców w 2004-2006 roku, o których piszemy w dalszej części artykułu.

    Na początek parę zdań o tym, w jaki sposób wnioski przedsiębiorców są analizowane i oceniane. Należy rozróżnić dwa rodzaje oceny, jakiej podlegają projekty. Jest to:
            - Ocena formalna
            - Ocena merytoryczno-techniczna
    Podczas tej pierwszej oceny sprawdza się, czy złożone dokumenty zgodne są z wytycznymi konkretnego programu. Na etapie formalnego tworzenia wniosku przedsiębiorcy popełniają elementarne błędy, które uniemożliwiają im uzyskanie dotacji. Do najpoważniejszych i najczęstszych z nich należą:

        - niezgodność wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową, wersje papierowe (oryginał i kopie) są inne.
        - oddanie wydruku wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z Generatora wniosków jako wydruku próbnego zamiast właściwego
        - nie wypełnienie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w Generatorze Wniosków, ale na formularzu tekstowym Word lub innym.
        - podanie niezgodnej z prawem kategorii beneficjenta, błędnego rodzaju projektu, niespełnienie kryterium geograficznego oraz popełnienie błędów stojących w ewidentnej sprzeczności z dokumentami programowymi danego programu, których w żaden sposób nie można poprawić.

    W ocenie formalnej wytykane są także błędy takie, jak:
        1. Brak elektronicznej wersji biznes planu.
        2. Kopie dokumentów nie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
        3. Wniosek lub oryginały załączników nie parafowane na każdej stronie.
        4. Wniosek lub załączniki podpisane przez nieuprawnioną osobę.
        5. W przypadku spółek cywilnych, brak podpisów wszystkich wspólników.
        6. Rozpoczęcie inwestycji przed dniem złożeniem wniosku.
        7. Dokumenty poświadczające sytuację finansową wnioskodawcy dotyczące niewłaściwych okresów.
        8. Nieaktualne zaświadczenia:
                a) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa,
                b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS,
                c) dokumenty rejestrowe wnioskodawcy (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do EDG),
                d) zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON.
        9. Nieprawidłowo wypełnione tabele finansowe wniosku, montaż finansowy - rozbicie na publiczne środki wspólnotowe i krajowe, oraz środki prywatne.
        10. Brak wymaganych załączników (szczególnie załączników dodatkowych w przypadku projektów infrastrukturalnych).
        11. Niejasne ujęcie kosztów we wniosku (stosowanie zbyt ogólnych kategorii kosztów), uniemożliwiające sprawdzenie ich kwalifikowalności.
        12. Stosowanie własnych wskaźników monitoringowych, niezgodnych z listą standardowych wskaźników monitoringowych danego programu.
        13. Niewypełnione (puste pola) obligatoryjne rubryki formularza wniosku.
        14. W przypadku zakupu pojazdu, brak zagwarantowania, że pojazd będzie użytkowany jedynie dla celów określonych w chwili zakupu oraz w granicach strefy zakwalifikowanej do objęcia pomocą.
        15. Błędy wynikające z oczywistych omyłek np. w częściach finansowych.

    Popełnienie powyższych błędów nie prowadzi jeszcze do odrzucenia naszego projektu, a jedynie do sytuacji, w której zostaniemy wezwani przez instytucję rozpatrującą wniosek do jego poprawy. Warunkiem do wezwania jest fakt, by projekt został złożony przynajmniej na 7 dni przed zakończeniem naboru na dany program.

    Gdy program przejdzie ocenę formalną, następują jego ocena merytoryczno-techniczna. Na tym etapie, co prawda, projekty nie odpadają, ale jeżeli popełnimy jakieś gafy, otrzymamy mniejsza liczbę punktów np. zamiast 4 punkty dostaniemy 2 punkty. Jest to ważne, bo czasami dwa punkty mogą przesądzić o tym, że projekt nie otrzyma dofinansowania.

    Na etapie oceny merytotyczno-technicznej przedsiębiorcy także tracą kilka punktów, głównie przez to, że nie przeczytali dokładnie zakresu dofinansowania określonego w wybranym programie. Komisja oceniająca najczęściej odrzuca:
        1. Projekty polegające wyłącznie na zakupie środka transportu drogowego.
        2. Projekty, które dotyczą inwestycji o rozmiarach nie przystających do możliwości przedsiębiorcy i wykonywanej działalności.
        3. Projekty polegające jedynie na zakupie sprzętu lub budowie nieruchomości na wynajem.
        4. Projekty polegające jedynie na remontach pomieszczeń.
        5. Projekt, w którym wydatki nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, bądź też są zbędne w zasadniczych zamierzeniach projektu - niespójność projektu.

    Częstym błędem jest także:
            - przedstawienie biznes planu oraz dokumentów poświadczających sytuację finansową przedsiębiorcy, które obrazują historię finansowo-operacyjną elementów składowych nowopowstałego przedsiębiorstwa przed dniem jego rejestracji (np. spółki jawne działające od dwóch lat założyły spółkę zo.o. dwa miesiące temu, przedkładają dokumenty np. rachunek zysków i strat, bilans, poświadczenie oceny finansowej, zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS czy Skarbu Państwa na okres przed powstaniem spółki zo.o. tj. spółek jawnych).
            - niewłaściwe zakwalifikowanie wydatków do refundacji - niezgodność z dokumentami programowymi.

wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Pomorskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Pomorskie

  Newsletter