Regulamin korzystania z serwisu BudujemyFirme.pl


I. Postanowienia wstępne.

1. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy serwis www.budujemyfirme.pl, (zwany dalej "serwisem" bądź "witryną") jest stroną (witryną) internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz ofertę sprzedaży e-booków. Serwis udziela bezpłatnych porad co do tematyki serwisu bądź  - w razie konieczności - poleca inne podmioty udzielające odpłatnie porad szczegółowych, dostosowanych do potrzeb Użytkownika.
3. Właścicielem serwisu jest Mikrokonsulting sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, nr NIP: 675-140-95-66, nr REGON: 120833514, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320451,
4. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
5. E-book w rozumieniu niniejszego regulaminu to plik komputerowy, będący odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych na nieelektronicznych nośnikach (np. książka), mogący zawierać, poza tekstem, grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).
6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
7. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a zawartość niniejszego serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

II. Warunki techniczne konieczne do korzystania z serwisu

Aby korzystać z usług oferowanych przez serwis, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader oraz posiadanie poczty internetowej (e-mail).

III.  Zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem.
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
3. Oferta dostępna w serwisie jest ważna w dniu jej publikacji.
4. Oferta sklepu internetowego jest na bieżąco modyfikowana.
5. Do realizacji zamówienia Użytkownika niezbędne jest podanie danych osobowych i adresu e-mail.
6. Zamówienie e-booka składa się poprzez dokonanie przelewu kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży, na rachunek bankowy serwisu wskazany przy konkretnej pozycji, wraz z podaniem w tytule przelewu tytułu e-booka, swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz poprzez potwierdzenie zakupu wybranego e-booka na e-mail: biuro@budujemyfirme.pl. wraz ze wskazaniem tych samych danych, co w tytule przelewu bankowego.
7. Zamówienie zostaje zrealizowane w terminie natychmiastowym, nie później jednak niż w ciągu 24 h od potwierdzenia dokonania przelewu na e-mail biuro@budujemyfirme.pl.
8. E-book zostaje dostarczony na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w potwierdzeniu dokonania przelewu.
9. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.
10.  Na zakupiony towar wystawiana jest faktura VAT, jeżeli Użytkownik złoży takie polecenie w potwierdzeniu dokonania przelewu na e-mail biuro@budujemyfirme.pl


IV. Reklamacje oferowanych produktów


1. Reklamacje e-booków należy składać na piśmie pod adresem Właściciela.

2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. W uzasadnionych przypadkach e-book zostanie dostarczony w wersji bez wad bądź - w razie obiektywnej niemożliwości dostarczenia e-booka bez wad - cena za e-book zostanie zwrócona.

3. E-booki bez wad, dostarczone drogą elektroniczną nie podlegają zwrotowi.

4. Właściciel serwisu nie oferuje żadnych towarów konsumpcyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 ze zm.), a w związku z tym zapisy w/w ustawy nie mają zastosowania do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem niniejszego serwisu.


V. Odpowiedzialność użytkownika


1. Użytkownik korzysta ze wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

 

VI. Odpowiedzialność Właściciela serwisu.


1. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach przedstawionych w serwisie bądź w oferowanych do sprzedaży e-bookach.

2. Wszelkie informacje publikowane w serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego, jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Wszystkie informacje publikowane w serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu. 

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z usług podmiotów polecanych przez Właściciela w serwisie.

4. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Właściciela serwisu, wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich podejmie on odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

5. Właściciel serwisu nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

6. Właściciel serwisu nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe bez jego winy szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.


VII. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z funkcji komentarzy serwisu.


1. Właściciel serwisu nadzoruje działanie funkcji komentarzy do e-booków sprzedawanych przez niego w serwisie, przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat wysłane pod adres biuro@budujemyfirme.pl.

2. Właściciel serwisu ma prawo usunąć konto użytkownika bez podania przyczyny.

3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo wyłączenia funkcji komentarzy bez uprzedzenia i podawania przyczyny.

4. Właściciel serwisu ma prawo dokonania zmiany w profilu użytkownika, szczególnie jeśli uzasadnione są zapewnieniem prawidłowego działania funkcji komentarzy.

5. Właściciel serwisu ma prawo przenosić, łączyć oraz blokować wybrane komentarze.

6. W komentarzach obowiązkowo należy przestrzegać zasad netykiety.

7. Wypowiedzi powinny być kulturalne, pisane poprawną polszczyzną, zgodne polskim prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się w szczególności:

- używania wulgaryzmów, dotyczy to także wulgaryzmów w obcych językach;

- aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta aby uniknąć nadzoru;

- powtórnego wysyłania uprzednio skasowanych przez Właściciela komentarzy;

- obrażania innych użytkowników umieszczających komentarze;

- umieszczania plików (w tym zdjęć) powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszające czyjeś dobra;

- wstawiania sygnatury przekraczającej poniższe limity 1mb

- umieszczania  reklam bądź treści sugerujących skorzystanie z usług konkretnego podmiotu konkurencji;

- umieszczania odnośników do nielegalnie rozpowszechnianych treści chronionych prawem autorskim;

8. Komentarze niezgodne z zasadami określonymi powyżej mogą zostać zamknięte bądź skasowane przez Właściciela serwisu.

 

VIII. Zastrzeżenia techniczne.


1. Ze względu na techniczne ograniczenia Właściciel serwisu nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel serwisu nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał. 

2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Właściciel serwisu nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 

3. Właściciel serwisu nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.


IX. Prawa autorskie


1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez prawo autorskie. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie oraz z e-booków oferowanych do sprzedaży w serwisie, w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego i może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Właściciela serwisu i na warunkach określonych przez niego.

3. Użytkownik nabywający e-booka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Właściciela serwisu albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać. W razie wykrycia naruszeń w tym względzie, Właściciel serwisu może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy e-booka.


X. Ochrona danych osobowych

1. Właściciel serwisu zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i prowadzenia działalności handlowo-usługowej, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.)
2. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów (określonych w wymienionej wyżej ustawie), w bazie danych, której właścicielem i administratorem jest Właściciel serwisu. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy.
4. Wysłanie przez Użytkownika niniejszego serwisu listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany w serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Właścicielowi serwisu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez niego środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.), w celach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Otrzymując dostęp do stron serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.


XI. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Właściciela serwisu.

2. Właściciel serwisu zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w serwisie i wchodzą w życie z dniem publikacji.

3. Po ukazaniu się na stronach serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne świadczą o akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.


Wróć do rejestracji
W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel: 793 024 625
E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

Nasze e-booki:

Dotacje dla firm: Pomorskie

Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

Czytaj więcej...
Dotacje dla firm: Pomorskie

Newsletter